دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی بیمارستان / برنامه استراتژیک سال 1401تا 1403

برنامه استراتژیک سال 1401 تا 1403