اولویت های پژوهشی، آموزشی گروه قلب و عروق

ردیف

عناوین

1

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بالینی

2

بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

3

عوامل کیفی و کمی موثر در عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی

4

نقش تحصیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش

5

سنجش انگیزه دانشجویان واعضای هیئت علمی

6

نقش تعداد دانشجویان و اساتید در کیفیت آموزش

7

نقش زیر ساخت ها بر کیفیت و کمیت آموزش

8

تناسب برنامه آموزشی و درسی با نیاز شغلی فراگیران

9

شکاف بین آموزش های تئوری و عملی

10

وضعیت رابطه استاد و دانشجو

11

توانمندی و توانمند سازی اساتید

12

 نظام آموزشی و آینده شغلی دانشجویان

13

بکارگیری روشهای نوین آموزش

14

 بکارگیری آموزش مجازی

15

نقش فرآیند جذب و ارتقا هیئت علمی در کیفیت آموزش

16

مقایسه اثر بخشی روشهای مختلف تدریس

17

نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

18

نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

19

آموزش بالینی در درمانگاههای سرپایی

20

طراحی کوریکولومهای جدید آموزشی