درمانگاه قلب و عروق

  

 

ایام هفته

 

نوع تخصص

برنامه  صبح درمانگاه

برنامه عصر درمانگاه

ویزیت               اکو کاردیوگرافی          ویزیت      واکوکاردیوگرافی                       

شنبه

فوق تخصص قلب و عروق

(اطفال)

             

دکتر زهرا جلیلی

 

 

شنبه

متخصص قلب وعروق (فلوشیب اینترویشن)               دکتر رضاحیدری مقدم

 

شنبه

متخصص قلب وعروق 

دکتر نفیسه منتظری 

   

 


 

    شنبه        

متخصص قلب وعروق (فلوشیب اینترویشن)

      دکتر مصطفی بهره مند        

 

 

شنبه

فوق تخصص وجراح قلب وعروق

 

 

پرفسور فریدون      سبزی              


شنبه

متخصص قلب وعروق 

 

 

   یکشنبه متخصص قلب وعروق (فلوشیب اینترویشن )  دکتر رضا حیدری مقدم      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

-

-

-