ورودی بیمارستان
پزشکی هسته ای
          نقلیه-بانک صادرات-پذیرش بستری
             اورژانس -بخش ccu3
 
ساختمان درمان
طبقه همکف:
·   بخش CCU
·   بخش Post CCU
·   بخش داخلی مردان  
·   بخش داخلی زنان
طبقه دوم:
·   بخش جراحی زنان و  کودکان
·   بخش جراحی مردان

   .  

طبقه سوم :
·   بخش جراحی قلب و عروق
·   بخش ICU قلب
·   واحد تنفس
·    ABGواحد
زیر زمین :
·   آنژیوگرافی
·   آزمایشگاه
·   رادیولوژی
·   بانک خون
    .پست آنژیوگرافی
 
ساختمان اداری
طبقه همکف:
·   پذیرش
·   درآمد
·   ترخیص
· اتاق سرور
·   مدارک پزشکی
·   داروخانه
·   مددکاری
·   تدارکات- کارپردازی-خدمات
·   روابط عمومی - بسیج
 
طبقه دوم :
·   مدیریت
·   حسابداری
·   اموراداری
·   کارگزینی
·   انفورماتیک
·   دبیرخانه
·   کتابخانه
·   واحد تکثیر ( فتوکپی)
 
زیر زمین:
·   واحد آموزش
·    آمفی تئاتر
·    انبار
 ساختمان درمانگاه :
  •  تست ورزش
  • اکوکاردیوگرافی
  • کارشناسان بیمه
  • بهداشت
  • کلینیک ( فوق تخصصی جراحی قلب و عروق- متخصص داخلی- متخصص بیهوشی)
واحد بازتوانی :
  • فیزیوتراپی
  • روانشناسی
  • تغذیه