پذیرش

  نحوه پذیرش

1.       بیمار در ساعات اداری ( 14- 8 ) به واحد پذیرش واقع در محوطه ورودی جنب بانک مراجعه نموده و مدارک خود را (شامل دستور بستری، شناسنامه ، دفترچه بیمه، معرفی نامه بیمه ،  اکو ،  تست ورزش و...) ارائه نموده و فرم پذیرش برای وی تکمیل می گردد و  جهت اقدامات تشخیصی درمانی به بخشهای بستری معرفی می شود .

2.       در ساعات غیر اداری جهت پذیرش ، بیمار بایستی به واحد پذیرش اورژانس مراجعه نموده و تشکیل پرونده نماید .

3.       بیماران کاندید آنژیوگرافی به دلیل ناراحتی های قلبی و عروقی به پزشکان متخصص قلب و عروق مراجعه و پس از معاینه بیمار و در صورت صلاحدید پزشک با دستور کتبی به بیمارستان جهت گرفتن نوبت آنژیوگرافی معرفی شده و توسط واحد پذیرش بیمارستان تاریخ نوبت و دستورات لازم به بیمار بصورت کتبی اعلام می گردد که بیمار باید یک روز قبل از بستری شدن با واحد پذیرش جهت چک مجدد تاریخ نوبت دهی تماس بگیرد. پس از انجام آنژیوگرافی و دریافت گزارش آن از متخصص مربوطه در صورت نرمال بودن بیمار نیازی به مراجعات بعدی ندارد. ولی در صورتی که نظر متخصص برای بیمار انجام دادن بالون باشد در این مرحله با در دست داشتن دستور پذیرش بالون، دوباره بیمار به واحد پذیرش مراجعه نموده و نوبت دهی جهت انجام بالون را در این واحد انجام می دهد.

4.       در صورتی که بیمار با نظر متخصص نیاز به انجام عمل جراحی باز یا بسته داشته باشد در این صورت بیمار با در دست داشتن گزارش آنژیوگرافی و دستور متخصص به جراح قلب و عروق مراجعه نموده و مراحل پذیرش جراحی قلب نیز مانند نوبت دهی آنژیوگرافی و بالون می باشد ولی راهنمایی مواردی مانند تهیه خون و ... نیز در این واحد بصورت کامل برای بیمار شرح داده می شود.

5.       جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر به ایستگاه پرستاری بخش مربوطه مراجعه فرمایید.