قابل توجه اساتید- بیماران -مراجعه کنندگان- دانشجویان و همکاران محترم جهت درج پیشنهادات و انتقادات خود به ایمیل زیر تماس حاصل بفرمایید.

heartcenter@kums.ac.ir