واحد تغذیه

 
  نام واحد : تغذیه                                                           نام لاتین:       Nutrition  
    مسئول واحد : فرزاد بابای - کارشناس تغذیه                     تلفن های داخلی و مستقیم :   203
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
اهم شاخص های این مرکز   
*کلیات خط مشی تغذیه مرکز
*برنامه های کنترل کیفی تغذیه
*میزان رضایتمندی بیماران پرسنل واقدامات اصلاحی
*میزان رعایت موازین بهداشتی
*نحوه نظارت بروضعیت رژیم بیماران
*نحوه نظارت بر مواد غذایی
کلیات خط مشی تغذیه این مرکز   
-ارائه رژیم های خاص با توجه به دستور پزشک
-نظارت بر نحوه سرو رژیم های خاص در بخش
-نظارت بر نحوه توزیع و بهداشت فردی پرسنل توزیع
-بررسی میزان اثر بخشی رژیم های ارائه شده به بیماران
-انجام نظر سنجی از بیماران و پرسنل با استفاده از فرم های تعریف شده در قرارداد
-تنظیم برنامه غذایی بر حسب نیاز کالری روزانه پرسنل و میزان چربیها و کلسترول جهت بیماران.
خرید مواد غذایی مورد نیاز توسط پیمانکار با توجه به برنامه غذایی.
-          -کنترل کیفی مواد ورودی به انبار -آماده سازی جهت طبخ و انجام آن تحت نظر کارشناس تغذیه.
-بسته بندی و توزیع غذا جهت بیماران و پرسنل.
-عدم برگشت مواد غذائی از بخش به آشپزخانه.
-کنترل شرایط نگهداری مواد غذائی


برنامه های کنترل کیفی این مرکز   

- میزان رضایتمندی بیماران و پرسنل و اقدامات اصلاحی
-با توجه به فرمهای تعریف شده نظر سنجی انجام می گیردوبا توجه به نتایج نسبت به تغییر برخی از موارد تغذیه عمل می شود.
-کنترل کیفیت مواد غذائی ورودی از طریق استاندارد های موجود جهت هر ماده غذائی.
-برگشت مواد غذائی فاقد شرایط قابل قبول.
-تنظیم صورتجلسه و معدوم سازی مواد غیر قابل مصرف با هماهنگی واحد بهداشت.
-عدم مصرف مواد مضر نظیر روغن جامد و استفاده از روغن های دارای اسید چرب با ترانس پائین.
-استفاده از روشهای پخت سالم نظیر:آب پز و......جهت بیماران.
میزان رعایت موازین بهداشتی این مرکز   
-چک کارت سلامت پرسنل.
-بررسی وضیعت بهداشت فردی.
-نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه واستفاده از مواد ضدعفونی کننده با هماهنگی واحد بهداشت.
-هماهنگی با واحد بهداشت در گرفتن کشت از لوازم وتجهیزات آشپزخانه و بررسی نتایج آن.
 
نحوه نظارت بر وضعیت رژیم بیماران این مرکز   
-بررسی دستورتغذیه پزشک در پرونده ودرخواست مشاوره تغذیه
-ارائه رژیم غذائی با توجه به محتویات پرونده
-ارائه آموزش تغذیه به بیمار
 -نظارت بر سرو غذاهای رژیمی 
نحوه نظارت بر مواد غذائی این مرکز   
 -شرایط نگهداری مواد غذائی کنترل می شود.
-دمای یخچالهای نگهداری مواد غذائی مرتباٌ کنترل می شود.
-نحوه دیفراست موادغذائی منجمد شده بدقت کنترل میگردد.
-مواد غذائی که از انجماد خارج گشته اند به هیچ عنوان دوباره فریز نمی شوند.
-انباراز نظر وجود حشرات و جوندگان کنترل می گردد و در صورت نیاز به سم پاشی با واحد بهداشت هماهنگ می شود.