واحد EECP

 نام واحد: EECP                           نام لاتین: EECP
رئیس واحد :                                مسئول واحد :          تلفن داخلی  : 342 

 

EECP مخفف واژه های  ENHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION می باشد که یک درمان غیر تهاجمی است ، ساده ، ایمن و موثر برای بیماران با آنژین قلبی و نارسایی قلبی می باشد که موجب بهبود کارایی قلب، کاهش شدت وبروز آنژین ، افزایش مدت زمان فعالیت، بهبود وضعیت عملکردی ، ارتقاء کیفیت زندگی ، افزایش فاصله زمانی بروز اسکیمی بعلت فعالیت و کاهش تعداد بستری شدن بیمار در بیمارستان می شود. دوره درمانی EECP شامل 35 جلسه درمانی 1 ساعته می باشد که هر روز یک ساعت ، 5 روز در هفته و کلاً 7 هفته می باشد.در طی درمان بیمار روی یک تخت راحت با کافهای مشابه دستگاه فشارخون که به پاها( ساق وران) و باسن بسته می شود ، دراز می کشد. یک الکتروکاردیوگرام مداوم برای تنظیم زمان پرکردن کافها، زمانیکه قلب درحال استراحت است بکار برده میشود. کافها درپایان دوره استراحت قلب ، درست قبل از ضربه بعدی قلب، خالی میشوند.حس کننده مخصوصی برای انگشت دست گذاشته می شود که سطح اکسیژن را در قلب چک می کند و موج فشار را که بوسیله پروخالی شدن کافها ایجاد میشود ، مانیتور می کند.

eecp
eecp1