واحد EECP

1

 

نام واحد: EECP      رئیس واحد : دکتر علی سروش          مسئول واحد : محبوبه شریعتمداری     

 

EECP مخفف واژه های  ENHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION می باشد که یک درمان غیر تهاجمی است، ساده، ایمن و موثر برای بیماران با آنژین قلبی و نارسایی قلبی می باشد که موجب بهبود کارایی قلب، کاهش شدت وبروز آنژین، افزایش مدت زمان فعالیت، بهبود وضعیت عملکردی، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش فاصله زمانی بروز اسکیمی بعلت فعالیت و کاهش تعداد بستری شدن بیمار در بیمارستان می شود. دوره درمانی EECP شامل 35 جلسه درمانی 1 ساعته می باشد که هر روز یک ساعت، 5 روز در هفته و کلاً 7 هفته می باشد.در طی درمان بیمار روی یک تخت راحت با کافهای مشابه دستگاه فشارخون که به پاها( ساق وران) و باسن بسته می شود، دراز می کشد. یک الکتروکاردیوگرام مداوم برای تنظیم زمان پرکردن کافها، زمانیکه قلب در حال استراحت است بکار برده میشود. کافها درپایان دوره استراحت قلب، درست قبل از ضربه بعدی قلب، خالی میشوند.حس کننده مخصوصی برای انگشت دست گذاشته می شود که سطح اکسیژن را در قلب چک می کند و موج فشار را که بوسیله پروخالی شدن کافها ایجاد میشود، مانیتور می کند.