شاخصهای کیفی

شاخص های کیفی:

 • میانگین زمان دسترسی بیمار به پزشک در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی بیمار به پرستار در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی پزشک مقیم در بیمارستان
 • میانگین زمان دسترسی پزشک آنکال در بیمارستان
 • میانگین زمان انجام مشاوره های درخواستی
 • میزان اجرای مجموع مراقبتهای مدیریت شده

 شاخص های آماری مرکز:

 • میزان اشغال تخت مرکز
 • میانگین اقامت بیماران
 • تعداد اعمال جراحی قلب باز و بسته
 • تعداد آنژیوگرافی
 • تعداد بیماران بستری
 • تعداد مراجعین به اورژانس
 • تعداد مراجعین به رادیولوژی
 • تعداد مراجعین به آزمایشگاه
 • تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی قلب و عروق
 • تعداد مراجعین بازتوانی
 • تعداد مراجعین به واحد اکوکاردیوگرافی
 • تعداد مراجعین به واحد تست ورزش