دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / راهنمای بیمار / نشانی و تلفن های بیمارستان

نشانی و تلفن های بیمارستان

نشانی:کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی

             قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن های تماس:     -38360041-   38370252-    38360295-    083

فاکس :   08338360043

پست الکترونیک : heartcenter@kums.ac.ir

کد پستی :          6715847145