واحد آموزش

نام واحد: آموزش                                             نام لاتین: Education Unit
معاون  آموزشی :دکتر رضا حیدری مقدم                سوپروایزر آموزشی: نیکو علوی 
تلفن های داخلی و مستقیم :08338362022-269                                                                                               

 

  فعالیتهای واحد آموزش مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع): 


- برنامه ریزی و تنظیم کلاسهای آموزشی دستیاران تخصصی قلب و عروق
- برنامه ریزی و تنظیم کلاسهای آموزشی کارورزان و کار آموزان پزشکی عمومی
- برگزاری و ارزیابی درون دانشگاهی ارتقاء دستیاران تخصصی قلب
- تنظیم و برگزاری امتحانات پایان دوره قلب و عروق کارورزان و کارآموزان پزشکی عمومی
- تدوین و برنامه ریزی برنامه های مدون سالانه گروه های داخلی ، عمومی
- تدوین برنامه فیزیوپاتولوژی 2 بار در سال
- تنظیم و برگزاری آموزشهای ضمن خدمت جهت پرسنل درمانی
- انجام هماهنگی بین بخشهای درمانی برای برگزاری دوره های کارآموزی پیراپزشکی
- انجام هماهنگی و اعزام پرسنل درمانی به کلاسهای آموزشی خارج از مرکز و همایشها و کنگره های علمی کشوری
- تنظیم برنامه های آنکالی اساتید
- انجام مکاتبات آموزشی و پزشکی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی
- نظارت مستمر بر مستندات پرونده بیماران بر اساس چک لیست تنظیمی دفتر توسعه آموزش پزشکی

عملکرد سال 1388 واحد آموزش بیمارستان امام علی عملکرد سال 1388 واحد آموزش بیمارستان امام علی