دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد های بیمارستان / بخش های بستری ( داخلی ، جراحی ، ویژه ، کودکان )