داروخانه

 

نام واحد:  داروخانه                                         نام لاتین:   Drugstore

رئیس واحد :دکتر آرش نظرپور                         مسئول واحد : دکترآرش نظرپور

تلفن های داخلی و مستقیم :   315-314

روند کار در داروخانه:

تعدادپرسنل داروخانه 13نفر .3نفر پزشک داروساز به عنوان مسئول فنی

ساعت کار داروخانه