خدمات پرستاری

نام واحد: دفتر خدمات پرستاری

 مدیر خدمات پرستاری (مترون) : مسعود چله ای 

تلفن های داخلی و مستقیم : 316-224-38375120

اهم فعالیتهای دفتر خدمات پرستاری مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی )ع(

دفتر پرستاری مرکز امام علی (ع) با یک نفر مدیر خدمات پرستاری و 5 نفر سوپروایزر بالینی در شیفت های صبح ، شب در این مرکز انجام وظیفه می نماید.
 -1
مدیریت و برنامه ریزی:
به منظور تامین سلامتی، برنامه ریزی در زمینه درمان و ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری تلاش در جهت رضایت بیماران و هماهنگی بین منابع انسانی در این مرکز ایجاد گردیده و به این منظور خود را ملزم می داند جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری و دسترسی به تکنولوژی و علم پرستاری بروز و توسعه در تمام زمینه ها گام بر دارد. و برای رسیدن به این اهداف برنامه های زیر را سرلوحه کار خود قرار می دهد .
برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات پرستاری
سازمان دهی و هماهنگی بین منابع انسانی برای نیل به اهداف
تنظیم برنامه هایی در جهت ارتقاء در رضایتمندی مراجعین و ایجاد مرکزی به عنوان الگو در زمینه های پرستاری
توسعه در زمینه های نیروی انسانی تکنولوژی ارائه خدمات پیشگیری بهداشتی درمانی آموزشی و تحقیقاتی
بکارگیری شیوه های مناسب جهت اطلاع

- 2 دستیابی و نظارت
دستیابی و نظارت اهداف بر دو پایه:
کارکنان ( نیروی انسانی)
تولید و خدمت در سازمان مطابق استانداردها

-3 امور پرسنلی :
تقویت حس مشارکت پرسنل درمان
آموزش پرسنل طبق برنامه ریزی انجام شده
ایجاد فضای اعتماد در محیط کار، رشد خلاقیت و ابتکارات به طور مستمر و جذب همکاری های آنان جهت ارتقاء روزمره کیفیت کاری با تکیه بر ارزشهای والای اسلامی و انسانی

 -4رفاهی و فرهنگی:

با توجه به اینکه سرمایه های اصلی و ارزشمند هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد این مرکز سعی کرده بیشترین سهم امکانات رفاهی را در داخل و خارج از مرکز در اختیار پرسنل خود قرار دهد

اهداف) دفتر پرستاری مرکز قلب وعروق امام علی (ع)

1-     ارتفاء کمی کیفی خدمات پرستاری

2-     ساماندهی منابع انسانی با توجه به فعالیت واحد های مورد نیاز

3-     افزایش رضایتمندی بیمار همراهان و کارکنان

4-     توسعه ارائه خدمات ، نیروهای انسانی متخصص

5-     برنامه ریزی آموزشی و دستیابی به جدیدترین روشهای مراقبتی ، تشخیصی

اهم فعالیت های مرکز

1)      برنامه ریزی در جهت ارتقاء کمی کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی مستمر آن

2)      هدایت رهبری کارکنان

3)      تشویق کارکنان بمنظور افزایش انگیزه

4)      نظارت بر اجرای موازین شرعی

5)      برقراری ارتباط صحیح بین کارکنان و ایجاد محیط تفاهم بین مسئولین و پرسنل

6)      بررسی نیازهای آموزش و برآورد برنامه های آموزش بر اساس آن نیازها

7)      شرکت در جلسات کمیته های بیمارستانی

8)      اطلاع رسانی دستورالعمل ها و استانداردهای نوین و تهیه گاید لاین ها بر اساس کمیته حاکمیت بالینی

9)      رسیدگی به شکایات طبق فلوچارت حاکمیت بالینی بمنظور برطرف نمودن مشکلات مطرح شده توسط مشتریان

10) رسیدگی به خطاها طبق فلوچارت حاکمیت بالینی بمنظور جلوگیری از بروز خطاهای مجدد

11) رسیدگی به خطر طبق فلوچارت حاکمیت بالینی بمنظور جلوگیری از بروز حادثه

12) برنامه ریزی جهت افزایش ایمنی بیمار کاهش عفونت های بیمارستانی و مصرف آنتی بیوتیک ها

13) ترغیب پرسنل برای عضویت در سازمان نظام پرستاری و بیمه حرفه ای

14) رسیدگی به مشکلات در کلیه سطوح

15) کنترل مرخصی روزانه و ثبت در دفتر

16) کنترل و نظارت بر عملکرد همکاران کادر پرستاری خدمات


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

سابقه مدیریت

    مسعودچله ای

   کارشناس پرستاری

15

مدیر بیمارستان شهدای سرپلذهاب،مترون بیمارستان شهدای سرپلذهاب ،سوپروایزر بالینی،سوبروایزر آموزشی، سرپرستار، مربی منتخب دیالیز از طرف وزارت بهداشت در استان کرمانشاه

منیژه موحدنیا

کارشناس پرستاری

28

سرپرستار ccu،جراحی زنان وسوپروایزر بالینی

فرحناز رستمی

کارشناس پرستاری

21

سرپرستار Icu وسوپروایزر بالینی

منصور زارعین

    کارشناس پرستای

30

سوپروایزر بالینی

شکوه شکوهی منش

کارشناس پرستاری

21

سرپرستارccu،سوپروایزرآموزشی وبالینی

 آناهیتا شجاعیان

    کارشناس پرستاری

             

21

 سوپروایزر بالینی

جهانگردصالحی

کارشناس پرستاری

14

سوپروایزر اورژانس وبالینی