هئیت علمی

نام و نام خانوادگی جراح ومتخصص مرکز ،رتبه علمی ، تخصص ،‌آدرس مطب ،ایمیل

دکتر جواد عظیمی وقار متخصص قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع)E-mail: drazimivaghar@gmail.com

دکتر فریدون سبزی پروفسور و فوق تخصص جراحی قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع) dr_sabzi@yahoo.com

دکتر رضا حیدری مقدم متخصص قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع)E mail: Heidarymoghadam@yahoo.com

دکتر مصطفی بهره مند متخصص قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع)E mail: Dr_M_Bahremand@yahoo.com

دکتر محمد روزبهانی متخصص قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع)E mail: DR_Ruzbahani @yahoo.com

دکتر غلامرضا شیبت زاده استادیار فوق تخصص جراحی قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع) gholamrezashibatzadeh@yahoo.com(ع) Omrani_47@yahoo.com

دکتر عبدالحمید ذکایی استادیار فلوشیپ  بیهوشی قلب بیمارستان امام علی (ع) zokai.universitaet_kermanshah@yahoo.com

دکترغلامرضا مرادی استادیار فلوشیپ  بیهوشی قلب بیمارستان امام علی (ع)    Dr-fashebjamee@yahoo.com

دکتر زهرا جلیلی استادیار فوق تخصص قلب کودکان چهار راه اجاق zjalili 47@yahoo.com

دکتر ناهید صالحی استادیار متخصص قلب و عروق بیمارستان امام علی (ع) n_ salehi 45 @ yahoo.com

دکتر نادر عسگری هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص قلب وعروق- فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بیمارستان امام علی ع nader1680@Yahoo.com   -----

دکتر مصطفی بهره مند استادیار متخصص قلب وعروق چهارراه مطهری –   Dr_M_Bahremand@yahoo.com

  دکتر بهزاد حاجی مرادی استادیار فوق تخصص قلب وعروق پل حاج محمد تقی اصفهانی  ساختمان مهرگان bhajimoradi@kums.ac.ir

دکتر علیرضا رای استادیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی پارکینگ شهرداری ساختمان اجلالیه alireza_rai@yahoo.com