بهداشت محیط

نشمین انصاری
نام واحد : بهداشت محیط          نام لاتین:       Sanitary  engineer     رئیس واحد :
مسئول واحد : نشمین انصاری     تلفن های داخلی و مستقیم :289
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1.       انجام خدمات آموزشی جهت پرسنل در رده های مختلف شغلی ( در قالب برگزاری کلاس)
2.       شرکت در کمیته های بیمارستانی- دبیر کمیته بهداشت و کاهش پسماند
3.       پیگیری نمونه گیری و کشت مکرر از بخشها
4.       بازدید مداوم از بخشها
5.       انجام آزمایشات میکروبی وشیمیایی از شبکه آب بیمارستان
6.       نظارت بر کار آشپزخانه – رخشتشورخانه و جایگاه زباله ( دستگاههای غیرسوز)
7.       انجام آزمایشات میکروبی وشیمیایی از آب دستگاه دیالیز
8.       تهیه جزوات آموزشی و پمفلت و تحویل آن به بخشها
9.       نظارت بر خرید اقلام بهداشتی و گندزادها
10.   تست کلرسنجی آب بیمارستانی
              11.انجام کلر سنجی وآزمایش میکروبی ازمنبع ذخیره آب
 
               12.نظارت بر شست و شو وتعویض به موقع فیلتر های هواساز
  
            13. معرفی کادر آشپزخانه ،بوفه،رختشویخانه وپسماند جهت گذراندن دوره اصناف به مراکز مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان           

             14.معرفی کادر آشپزخانه بوفه،رختشویخانه،بوفه،رختشویخانه وپسماند جهت دریافت کارت بهداشت به مراکز بهداشتی

            15.کنترل کیفی دستگاه امحاء پسماند از نظرمیکروبی -شیمیایی و مکانیکی

            16.ارسال اظهار نامه پسماند به معاونت بهداشتی به شکل ماهیانه

            17.نظارت بر سم پاشی بخش ها توسط شرکت های مورد تایید معاونت بهداشتی

           18.نظارت بر کار پیمانکاران رختشویخانه ،آشپزخانه ،بوفه و پسماند