ریاست معاونت مترون

 تودیع ومعارفه

                  ریاست :دکتر جوادعظیمی وقار                        
درجه علمی : متخصص قلب و عروق

آدرس الکترونیکی :  

                                     آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی                                                                       
    آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن محل کار: 8362970-0833 98+
فاکس: 8376518 - 0833 98+ 

                                                              معاون امور درمان ودارو

                                                      دکتر محمد روزبهانی  

 درجه علمی : متخصص قلب وعروق (فلوشیب اینرویشن)

آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی 
                      آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8362970-0833 98+
فاکس: 8376518 - 0833 98+

خانم شهره دابشلیم

مدیر دفتر پرستاری : شهره دابشلیم
درجه علمی : کارشناس پرستاری

آدرس پستی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8375120-833 98+

فاکس: