ریاست -مدیریت- مدیر دفتر پرستاری

 2

ریاست: دکتر حسین امیری
درجه علمی
: عضو هیات علمی و متخصص داخلی

آدرس :کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن محل کار:    8362970-833 98+
فاکس:    
8376518 - 833 98+

  1

مدیر : بشیر امامی

درجه علمی : کارشناس ارشد پرستاری

آدرس :کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن محل کار:    8362970-833 98+
فاکس:     
8376518 - 833 98+

cheleii

مدیر دفتر پرستاری :مسعود چله ای 
درجه علمی :کارشناس پرستاری

آدرس پستی :کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن محل کار:8362970-833 98+
فاکس:
8376518 - 833 98+