ریاست معاونت مترون

  دکتر عظیمی وقار

                  ریاست :دکتر جوادعظیمی وقار                        
درجه علمی : عضو هیات علمی و متخصص قلب و عروق

آدرس الکترونیکی :  

                                     آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی                                                                       
    آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن محل کار: 8362970-0833 98+
فاکس: 8376518 - 0833 98+ 

 

معارفه آقای نادری پور

                               مدیر :ارسلان نادری پور

          درجه علمی :عضو هیات علمی و کارشناس ارشد آموزش پرستاری 

                           دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی 
                      آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8362970-0833 98+
فاکس: 8376518 - 0833 98+

  

مدیر دفتر پرستاری : مسعود چله ای 
درجه علمی : کارشناس پرستاری

 

آدرس پستی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8375120-833 98+

فاکس: 08338360043