روابط عمومی

 

نام واحد : روابط عمومی                    نام لاتین :  Public Relation

 مسئول واحد: مریم شمس                مدرک تحصیلی : کارشناس نرم افزار کامپیوتر

 
 
 
وظایف روابط عمومی :
1-برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای روابط عمومی از قبیل:جلسات مدیر ومسئول واحدهای مربوطه                                                

2.اطلاع رسانی به واحدهای تابعه از قبیل:موضوعات مورد نیازپرسنل -موفقیتها.دستاوردهابه مردم وپرسنل با هماهنگی رییس ومدیر مرکز    

3.ارتباطات رسانه ی: اخبار سایت.کانالهای مرتبط وهماهنگی با روابط عمومی دانشگاه جهت مصاحبه ها                              

4.امورفرهنگی:مشارکت در مراسم مذهبی .فرهنگی .راهپیمای                                                                                                 

5.برگزاری مراسم -همایش-نمایشگاه ومناسبتها

6. طراحی وب سایت مرکز و بروزرسانی اخبار مرکز