روابط عمومی

حسین یوسفی نام واحد : روابط عمومی  نام لاتین :      مسئول واحد:حسین یوسفی Public Relation مدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت بازرگانی
                               
 
 
 
وظایف روابط عمومی :
1-برنامه ریزی وهماهنگی فعالیتهای روابط عمومی از قبیل:جلسات مدیر ومسئول واحدهای مربوطه                                                

2.اطلاع رسانی به واحدهای تابعه از قبیل:موضوعات مورد نیازپرسنل -موفقیتها.دستاوردهابه مردم وپرسنل با هماهنگی رییس ومدیر مرکز    

3.ارتباطات رسانه ی: اخبار سایت.کانالهای مرتبط وهماهنگی با روابط عمومی دانشگاه جهت مصاحبه ها                              

4.امورفرهنگی:مشارکت در مراسم مذهبی .فرهنگی .راهپیمای                                                                                                 

5.برگزاری مراسم -همایش-نمایشگاه ومناسبتها