مساحت و بخشها

سر درب

  
 این مرکز با23000متر مربع مساحت دارای 3000

متر مربع زیر بنا و 164 تخت فعال دارای بخشهای بستری جراحی قلب مردان- زنان- اطفال- CCU- Post CCU- ICU – بخش های داخلی مردان و زنان، اتاق عمل - بخش آنژیوگرافی - اکوکاردیوگرافی – بخش تنفس- مرکز بازتوانی-داروخانه- رادیولوژی- آزمایشگاه - اورژانس -دیالیز -سونوگرافی وپزشکی هسته ای می باشد. از نظر آموزشی این مرکز در زمینه تربیت دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی و دستیار فوق تخصص جراحی قلب و دستیارتخصصی قلب فعال است. این مرکز یکی از مراکز مهم دانشگاهی در زمینه تحقیقاتی بوده و مرکز تحقیقات هدایت فعالیت های تحقیقاتی را بر عهده دارد.