امور اداری

امور اداری

نام واحد : امور اداری     نام لاتین: Administrative Affairs

رئیس واحد:بهادر رضایی                  تلفن های داخلی و مستقیم:294

خدماتی که در این واحد ارائه می شود :

1-     نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

2-     صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

3-     سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

4-     اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

5-     انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان