شرح وظایف واحد توسعه آموزشی

1- همکاری با واحد EDC و انتقال اطلاعات و دستورالعمل ها به اساتید محترم هیئت علمی و فراگیران

2- اطلاع رسانی به اعضاء هیئت علمی جهت شرکت در کارگاه ها

3- همکاری با واحد EDC جهت تدوین برنامه های مدون سالیانه و انجام  مراسلات

4- جمع آوری و ارسال سوالات آزمون های برگزار شده به واحد EDC جهت انجام آنالیز سوالات و اعلام بازخورد آن به اساتید

5- همکاری با کارآموزان ، کارورزان و دستیاران  جهت انجام ارزشیابی اساتید

6- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری جشنواره های  مطهری ، خوارزمی و .....

7- اطلاع رسانی آیین نامه ها ، برنامه ها و ... به دانشجویان استعداد درخشان

8- جمع آوری و ارسال طرح درس ها  و طرح دوره  استید  به واحد EDC و اطلاع رسانی  به اساتید طبق زمانبندی ترم

9- برگزاری جلسات  بر اساس کمیته های تدوین شده  و اعلام گزارش کار به واحد EDC