نام کمیته

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

کمیته دفتر توسعه آموزش بالینی

دکتر مصطفی بهره مند

دکتر ناهید صالحی  دکتر زهرا جلیلی- دکتر رضا حیدری مقدم- دکتر محمد روزبهانی-دکتر جواد عظیمی وقار-دکتر نادر عسگری- دکتر سوسن محمودی- دکتر نفیسه منتظری- دکتر امیر ارسلان اکبری- دکتر ژیوا طاهرپور- دکتر ابراهیم قبادی فر- دکتر عقیق حیدری(بیهوشی)