ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر فریدون سبزی

فوق تخصص جراحی قلب

2

دکتر غلامرضا شیبت زاده 

فوق تخصص جراحی قلب