جدول زمانبندی درس فیزیوپاتولوژی قلب  (نیم سال دوم  سال 1401 -1400)

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ کلاس

زمان شروع کلاس اول

10/10 الی 8:10 صبح

زمان شروع کلاس دوم

12:15 الی 10:10 صبح

1

یکشنبه

18/2/1401

(دکتر سوهانی )

 

2

سه شنبه

20/2/1401

شرح حال ومعاینه فیزیکی

(دکتر قبادی )

 

3

شنبه

24/2/1401

( دکتر صالحی)

 

4

یکشنبه

25/2/1401

(دکتر امیری پور)

 

5

سه شنبه

27/2/1401

CPR CPRLife Style & Nutrition Life Style & Nutrition

(دکتر عظیمی وقار)

 

6

چهارشنبه

28/2/1401

بیماریهای شرائین و وریدی سیستمیک و بیماریهای عضله قلب (دکتر امیری پور)

(دکتر جلیلی)

7

شنبه

31/2/1401

(دکتر عسکری)

 

8

یکشنبه

1/3/1401

(دکتر روزبهانی)

 

9

سه شنبه

3/3/1401

(دکتر محمودی)

 

10

چهارشنبه

4/3/1401

(دکتر بهره مند)

 (دکتر بهره مند)

11

شنبه

7/3/1401

(دکتر حیدری مقدم)

 

12

یکشنبه

8/3/1401

  (دکتر حیدری مقدم)

 

13

سه شنبه

10/3/1401

(دکتر منتظری)

 

14

چهارشنبه

12/03/1401

(دکتر اکبری )

(دکتر اکبری)

تاریخ آزمون : 21/3/1401

ساعت آزمون: 30/8 صبح

 
 1
2
 
 
 
 
 

نام ونام خانوادگی

عنوان طرح درس

دکتر علیرضا رای

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

   ECG   ECG-رای 

دکتر ناهید صالحی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

پاراکلینیک در قلب پاراکلینیک-صالحی

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

بیماری های ایسکمیک قلبی ایسکمی قلب-حیدری

سندرمهای حاد کرونر حاد کرونر-حیدری مقدم

دکتر مصطفی بهره مند

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

سنکوپ سنکوپ-بهرهمند

فشار خون فشارخون-بهره مند

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

life style & Nutritionرژیم-عظیمی وقار

)فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب وعروق (احیای قلبی - ریویقلبی-ریوی-عظیمی وقار

دکتر اسداله امیری پور

متخصص قلب و عروق

فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب وعروق(ترومبو آمبولی)آمبولی-امیری پور

بیماریهای عضله قلب و میوکاردیت و شریانهای وریدهای سیستمیک

دکتر نادر عسگری

 فوق تخصص قلب و عروق

اصول اولیه آریتمی های قلبی آریتمی عسگری

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب کودکان

فیزیوپاتولوژی بیماری های مادرزادی قلب  مادرزادی-جلیلی

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

علل ایجاد آترواسکلروز و ریسک فاکتورهای قلبی آترواسکلروز-روزبهانی

دکتر سوسن محمودی

فوق تخصص قلب و عروق

فیزیوپاتولوژی بیماریهای دریچه ای قلب فیزیو دریچه-محمودی

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب و عروق

تب روماتیسمی حادتب روماتیسمی-منتظری 

ادم ریهادم ریه منتظری 

نارسایی قلب نارسایی قلب -منتظری

دکتر زینب سوهانی

متخصص قلب و عروق

آناتومی وفیزیولوژی قلب آناتومی-سوهانی

دکتر اعظم کیانی

متخصص قلب و عروق

شرح حال و معاینه فیزیکیشرح حال -کیانی