نام ونام خانوادگی

عنوان طرح درس

دکتر علیرضا رای

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

   ECG   ECG-رای 

دکتر ناهید صالحی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

پاراکلینیک در قلب پاراکلینیک-صالحی

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

بیماری های ایسکمیک قلبی ایسکمی قلب-حیدری

سندرمهای حاد کرونر حاد کرونر-حیدری مقدم

دکتر مصطفی بهره مند

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

سنکوپ سنکوپ-بهرهمند

فشار خون فشارخون-بهره مند

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

life style & Nutritionرژیم-عظیمی وقار

)فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب وعروق (احیای قلبی - ریویقلبی-ریوی-عظیمی وقار

دکتر اسداله امیری پور

متخصص قلب و عروق

فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب وعروق(ترومبو آمبولی)آمبولی-امیری پور

بیماریهای عضله قلب و میوکاردیت و شریانهای وریدهای سیستمیک

دکتر نادر عسگری

 فوق تخصص قلب و عروق

اصول اولیه آریتمی های قلبی آریتمی عسگری

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب کودکان

فیزیوپاتولوژی بیماری های مادرزادی قلب  مادرزادی-جلیلی

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

علل ایجاد آترواسکلروز و ریسک فاکتورهای قلبی آترواسکلروز-روزبهانی

دکتر سوسن محمودی

فوق تخصص قلب و عروق

فیزیوپاتولوژی بیماریهای دریچه ای قلب فیزیو دریچه-محمودی

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب و عروق

تب روماتیسمی حادتب روماتیسمی-منتظری 

ادم ریهادم ریه منتظری 

نارسایی قلب نارسایی قلب -منتظری

دکتر زینب سوهانی

متخصص قلب و عروق

آناتومی وفیزیولوژی قلب آناتومی-سوهانی

دکتر اعظم کیانی

متخصص قلب و عروق

شرح حال و معاینه فیزیکیشرح حال -کیانی