دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / توسعه آموزش پزشکی (EDU) / کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران