رسالت

 رسالت(Mission Statement)
  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع) به منظور تأمین سلامتی در زمینه بیماریهای قلب و عروق و تدوین برنامه های پیشگیری، درمان، تحقیقات، آموزشی و بازتوانی در استان کرمانشاه احداث شده است.

 این مرکز در جهت تأمین سلامتی قلب افراد در تمامی سنین کودکی، بزرگسالی خدمت می کند و با تلاش بر پایه دانش، تحقیق، نوآوری و  تدبیر علمی تمامی پرسنل و نیز آشنایی با علم تکنولوژی روز نقش پیشگیری، آموزشی و تدوین سلامت قلب را عهده دار می باشد .

 از سوی دیگر نظر به اینکه تنها مرکز فوق تخصصی قلب در بین استانهای همجوار می باشد . خود را ملزم می داند در جهت ارتقاء دانش های تخصصی و دسترسی به تکنولوژی روز و توسعه در تمامی زمینه های حرفه ای و توجه به مشکلات بیماران گام بردارد. برای رسیدن به این اهداف این مرکز برنامه های زیر را سرلوحه کار قرار می دهد.