دکتر فریدون سبزی

 

Curriculum Vitae

 

Personal Information

 • Name: FERIDOUN

 • Birth: SABZI

 • Age : 2-10-1969

 • Sex: MALE

 •  

  Scientific Degree:

 • Email: dr_sabzi@yahoo.com

 • Address: Kermanshah-Emam ali heart center

 •  

  Education:

 • General physician training in period of between 1982-89 in Kermanshah, Yazd and Tehran university

 • General surgery training in period between 1989-1993 in Ahvaz university of medical science

 • General surgery practice between 1993-1994 in Kermanshah

 • Cardiac surgery training in Iran University of medical science in period of between 1994-1997

 • Cardiac surgery practice during period of 1997-2001 as assistance professor of cardiac surgery

 • Cardiac surgery practice  during period of 2002-2012 as associate professor of cardiac surgery

 • Cardiac surgery practice  during period of 2012-2013 as professor of cardiac surgery

   

  Routine Activities:

 • Educational activity with medical student

 • Patient handling, visiting in cardio vascular surgery clinic

 • Participating in medical congress

 • Surgery in all field of Cardiac surgery

 • Paper and article writing

 • Resident training including general surgery resident training,medical student training and cardiac surgery resident  training

 • Practice in clinic of emam ali hospital

   

   

   

  Articles:

   

 1. Sabzi f, roshani d, mahdavi inotropic support in coronary artery bypass . 5th international congress of ISCS. Tehran Iran
 2. Sabzi f, keshavarz f, tavzsuli sh, ghanbari. Factor that predicts acute renal failure after coronary artyery surgery. Sabzi f, 5th congress of ISCS.
 3.  Sabzi f, dadkhah h, abdoli k,,decubitus ulcer risk factor in cardiacsurgery.5th international congress of iscs.tehran iran
 4. Sabzi f, dadkhah h, abdoli k .Effect of blood transfusion on the long icu stay time. 5th international congress of iscs. Tehran Iran.
 5. Sabzi f, moloudi, j khademi. Secondary prevention after coronary bypass 6ht international congress on cardiovascular update, Mashhad Iran
 6. Sabzi f, Moloudi, j khademi abdominal complication in open heart surgery. F sabzi, J khademi. 6th international heart congress update
 7. Sabzi f. Hemati N .Assessment of correlation between Apo lipoprotein and fibrinogen in children of patients with coronary vascular disease and children of patients without CAD.
 8. F Sabzi , Abdoli, D Roshani .Effect of cardiopulmonary bypass on hepatic function test 6th international heart congress update congress update. Tehran IRAN.
 9. Sabzi F ,Droshani, N salehi. Factors that predicting outcome and hospital stay after CABG. 6th international heart congress update.
 10. Sabzi F, G Sheibatzade .Impact of lung inflation and direction of sternotomy on plural space opening. 6th international heart congress update.

 

 1. Sabzi F, Samadi M, M Feridouni. Effect of blood loss and fresh frozen plasma requirement in cardiac operation.

determinant of prolonged length of hospital stays after coronary surgery

 1. F sabzi ,Jalili z ,Movahednia M ,Mozafari P. Epidemiologic review of congenital heart disease in Kermanshah,
 2. F Sabzi, E Shafeiei, M Keshmiri. Decubitus ulcer risk factors in cardiac surgery, 5th the international congress of ISCS,Tehran,Iran.
 3. Sabzi F ,Sheibatzadeh GH. Fatty acid content of oil in Iranian market. 5th the international congress of ISCS,Tehran,Iran. .
 4. Sabzi F, Dadkhah H. Fatty acid content of milk. 5th the international congress of iscs,Tehran,Iran.
 5. Hemat N, Sabzi F. Preoperative use of intra aortic balloon pump in high risk patients undergoing CABG. 5th the international congress of iscs,Tehran,Iran.
 6. Hemati N ,Sabzi F. Effect of opium on outcome of and ICU stay of CABG. 5th the international congress of iscs, Tehran, Iran.
 7. Niazi M ,Sabzi F. Predicting factors of tracheostomy after cardiac surgery5th the international congress of iscs, Tehran, Iran
 8. Niazi M, Sabzi F .Effect of sex on outcome and complication of CABG5th the international congress of iscs, Tehran, Iran
 9. Zokaei A Sabzi .Factor predicting myocardial infarction in CABG. 5th the international congress of iscs, Tehran, Iran
 10. Sabzi F, Keshavarz. Factor predicting acute renal failure after CABG.7th the international congress on cardiovascular update,Tehran,IRAN.
 11. Molodi A, Sabzi F .Comparison of the therapeutic effect of cubain with French streptokinase in treatment of AMI7th the international congress on cardiovascular. iscs,Tehran,Iran.
 12.  F Sabzi Z jalili .Epidemiologic review of congenital disease in Kermanshah.4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005.
 13. F Sabzi, Shafei N. Effect of CPB on the respiratory variables. 4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005
 14. F sabzi H Dadkhah, Z jalili. Different approaches for minimalinvasive surgery of non complex congenital heart disease4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005
 15. Sabzi f,Solgi G ,jalili Z. Aprotinin :effect on blood loss and fresh frozen plasma requirement in cardiac surgery 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002
 16.  Sabzi F, Masoumi m. effect of gender on postoperative outcomes and hospital stays after coronary artery bypass 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002
 17.  Sabzi F, Masoumi m. effect of CPB on hepatic function test. 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002
 18. Masoumi M Sabzi F. Relation between CAD in young parents and dyslipidemia of their offspring13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002
 19. -سبزی فریدون.جلالی امیر.تکنولوژی وفناوری اطلاعات دروچالش هایموجود.همایش سراسری بیمارستان وفناوری اطلاعات .کرمانشاه 71-18اسفند
 20. فریدون سبزی. زهرا جلیلی-بررسی   نتایج مینیمال اینویزیودر جراحی قلب کودکان در مرکز تحقیقاتی اموزیشی امام علی کرمانشاه.چهارمینکنگره تازه هایقلب 2001
 21. بررسی رابطه ابولیبوبروتیین  بر فیبرینو‍زن در فرزندان بیماران دارای بیماری عروق کرونر با بیماراندریچه ای وفاقد بیماری کرونر.دومین کنگره بهداشت عمومی وطب بیشگیری .15-18 ابان 1380 کرمانشاه
 22. سبزی فریدون. جلیلی زهرا.ارتباط بین گروه های خونی وبیماریهای قلبی عروقی.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران .1382
 23. سبزی فریدون ..همتی ناصر.فاکتور های بیش بینی کننده لوله گذاری مجدد بعد از جراحی قلب باز.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382
 24. معصومی م.سبزی ف. تاسر کاردیوبلزیک خونی انته گراد و رتوگراد برعملکرد میوکارد در ترمیم تترالوزی فالوت.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382
 25. 37سبزی فریدون.عوارض شکمی جراحی قلب وعروق.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382
 26. ملا صادقی غلام علی. سبزی فریدون. بررسی گردش خون برون بیکری بر تست های کبدی.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382
 27. فریدون سبزی.فاکتورهای تعیین کننده بروززخم بستر بعد از جراحی قلب باز.دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت های ویزه.21-23 بهمن1383
 28. سبزی فریدون. جلیلی زهرا. مقایسه بیامد عمل وطول عمل  وبستری در مردان وزنان بعد ازجراحی کرونر. .دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت ها ی ویزه.21-23 بهمن1383
 29. . سبزی  فریدون. فاکتور های تعیین کننده طول بستری بعد از جراحی کرونر. .دومین کنگره بین المللی بیهوش ومراقبت های ویزه.21-23 بهمن1383
 30. سبزی فریدون.اثر باد شدن ریه ها وجهت استرنوتومی بر بازشد ن فضای |بلور.دومین کنگره بین المللی بیهو شی ومراقبت های ویزه.21-23 بهمن1383
 31. سبزی فریدون. فریدونی م.کاهش باز های خونی و ارتباط ان بر بیامد جراحی کرونر.دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت های ویزه.21-23 بهمن1383
 32. سبزی فریدون.جلالی امیر.تکنولوژی وفناوری اطلاعات دروچالش هایموجود.همایش سراسری بیمارستان وفناوری اطلاعات .کرمانشاه 71-18اسفند 1384
 33. سبزی فریدون-بررسی تغییرات تست های کبدی بعد از عمل جراحی قلب باز. مجله نظام ||ژزشکی جمهوری اسلامی ایران. شماره 2. 1378 .دوره 26 .تابستان

 

 1. Naser Nazari, Feridoun Sabzi. prevalence of cysticercosis of taenia saginata in cattle slaughtered.science of series report. Vol 4 .no 7 jul 2012-10-08.
 2. Feridoun Sabzi, Golamreza ,Moradi,heidar ,Dadkhah, Alireza Poormotaabed, Samsam Dabiri. Low does aprotinin increases mortality and morbidity in coronary artery surgery.Jres med sci 2012, 17(1).
 3. Feridoun sabzi, Abdolhamid Zokaei, Abdolrasoul Molodi, Samsam Dabiri. Intra aortic balloon pump entrapment in a non atheromatous common iliac artery. Open journal of cardiovascular surgery. Case report. 2012:4 .5-6
 4. Feridoun sabzi. Abdolrasol Moloudi. Locked –in syndrome and blue toe toe syndrome caused by cardiopulmonary bypass. Journalof Tehran heart center.,3.2012.150-152
 5. reza faraji, feridoun sabzi. Antimicribial susceptibility of escerchia coliisolated from patients with urinary tract infection reffered to imam ali hospital .iran . Life science journal. 2012;9(3)
 6. feridoun sabzi.hassan teimourei . abdolhamidzokaei. MYOCLONUS .seizure andventricular fibrillation after intrathecal injection of tranexamic acid.. J the univ heat ctr 4(2009) 253-55
 7. feridoun sabzi. Ave cina wasan Islamic physician Ann thorac surg 2002;73:699
 8. feridoun sabzi, mojtaba niazi, abdol hamidzokaei,farhad sahebjemei.sharzad bazargan..ventricular septal  necrosis after blunt trauma. Jinj violence res 2012 jul4(2):98-100
 9. feridoun sabzi .abdolhamid zokaei. Factors predicting coronary sinus rupture following cannula insertion for retrograde cardioplrgia.clicical medicine insight: cardiology. 20123:6.1-6
 10. -feridoun sabzi .abdolhamid zokaei. Predicting factors for atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting. CILNICAL INSIGHT MEDICINE CARDIOLOGY. 2011:6.67-75
 11. feridoun sabzi,abdolhamid zokaei. Congenital aneurysm of left atrial appanadge with left superior vena cava. Clinical medicine insigjt; therapeuitics.2011; 3;365-fewridoun sabzi. Abdolrasol molodi. Predictive factors for ICU and Ward stay after CABG.  The journalof  Tehran hearet  center3 (2006)2163-66
 12. masoumo m, sabzi f,suction tip migration to internal iliac vein during cai. Iranian heart journal fall 2009;10(3);44046
 13. 57-masoumi m sabzi f, jallili, z keshavarz, f ghanbari m abdloil. Gholam. Antegrade –retrograde cold blood cardioloplgia versus antegrade cardioplegia on myocardial function after tetralogy fallot. Iranian heart jurnal. 20006.;7(7):15-20
 14. feridoun sabzi.CABG with EF of20 orless using beating heart surgery.1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran.
 15. sabzi feridoun. Intraaortic ballon pump intraptment in right common iliac artery1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran.
 16. sabzi f. complication of heart protection during open heart surgery. 1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran
 17. factors predicting reintubation after open heart surgery.
 18. factor predicting tracheostomy after open heart surgery
 19. REPAIR OF AN pulmonary trunk aneurysem in a 5old child. Iran heart journl VOLUME 3number 2,3 1381 .69.
 20. effect of gender on postoperative outcoime after coronary artery bypass. Iranian heart journal
 21. sabzi f.teimouri h. effect of aprotinin on post operative ffp and blood consumption.
 22. سبزی فریدون.تیموری حسن. تاریخچه ژشک قانونی در ایران. مجله بزشکی قانونی
 23. ابروتینین. بررسی اثر ان برتزریق خون و بلاسمای تازه . مجله عتمی-بزوهشی ارومیه
 24. فریدون سبزی. حسن تیموری68-فاکتورهای بیش بینی کننده طول بستری  بس از جراحی عروق کرونر. مجته علمی-بزوهشی دانشگاه ایلام .
 25. -فریدون سبزی استفاده از بیوبمب در نارسایی قلب بس از جراحی قلب باز.مجله یافته .دانشگاه عتومبرشکی لرستان.
 26. حسن تیموری فریدون تیموری.میزان موفقیت ترک اعتیاد به روش سم زدایی فوق سریع بیهوشی عمومی.دوره 11.مسلسل 39.بهار 88
 27. -سبزی ف. تیموری ح.بررسی تغییراتتتهایکبدی بساز جراحیقلب باز.مجلهعلمی نظامبزشکی.دوره 26وشماره.2 تابستان 87
 28. فریدمن سبزی حسن تیموری. مقایسه ژیامدعمل و طول عمکل مدت بستری در زنان ومردانبعد از بیوند عروق کرونر.مجلهخ عتمی دانشگاه ایلام.دوره 14.شماره1 بهار 1385

 

List of paper and articles published in international congress and Medline or pub med journals

  1. Sabzi F.Roshani D, Mahdavi M .5th inotropic support in coronary artery bypass. international congress of iscs

  2. Sabzi f, keshavarz f, Tavzsuli SH, Ghanbari M. Factor that predicts acute renal failure after coronary artyery surgery. 5th congress of iscs

  3. Sabzi f, dadkhah h, abdolik,ecubitus ulcer risk factor in cardiacsurgery., 5th congress of iscs

  4.  Sabzi f javid n.abdoli k -Effect of blood transfusion on the long icu stay time.

  5. -Sabzi F, a moloudi, j khademi,Secondary prevention after coronary bypass 6ht international congress on cardiovascularupdate,mashhad iran

  6. Sabzi F ,khademi.Abdominal complication in open heartsurgry. 6th international heart congress update

  7. Sabzi f, , Hemati N .Assessment ofcorellation between Apo lipoprotein and fibriningen  in children of patients with coronary vascular disease and children of patients without CAD

  8. Sabzi, F Abdoli.D Roshani-Effect of cardiopulmonary bypass on hepatic function test 6th6th international heart congress update congress update

  9. Sabzi F,. Factors that predicting outcome and hospital stay after CABG. 6th international heart congress update.tehran,1388

  10. Sabzi F, Sheibatzade G.Impact of lung inflation and direction of sternotomy on plural space opening.

  11. Sabzi F, Samadi M ,M Feridouni.Effect of  blood loss and fresh frozen plasma requirement in cardiac operation.

  12. Sabzi F .Determinant of prolonged length of hospital stay after coronary surgery

  13. Sabzi F,Jalili Z ,. Epidemiologic review of congenital heart disease in Kermanshah

  14. Sabzi F, ,Decubitus ulcer  risk factors in cardiac surgery,5th the international congress of iscs

  15. Sabzi F ,Sheibatzadeh GH. Fatty acid content of oil in Iranian market. 5th the international congress of iscs .

  16. Sabzi F, Dadkhah H.Fatty acid content of milk. 5th the international congress of iscs

  17. Hemat N, sabzi f preoperative use of intra aortic ballon pump in high risk patients undergoing cabg. 5th the international congress of iscs.

  18. Hemat N, Sabzi F .Effect of opium on outcome of and icu stay of cabg. 5th the international congress of iscs

  19. Niazi M, Sabzi F predicting factors of tracheostomy after cardiac surgery5th the international congress of iscs

  20. Niazi M, Sabzi F .effect of sex on outcome and complication of cabg5th the international congress of iscs

  21. Zokaei A, Sabzi F .factor predicting myocardial infarction in cabg. 5th the international congress of iscs

  22. Sabzi F, keshavarz. Factor predicting acute renal failure after CABG.7th the international congress on cardiovascular update

  23. Sabzi F Moloudi M .comparison of the therapeutic effect of cubain with French stereptokinaze in treatment of AMI7th the international congress on cardiovascular

  24. Sabzi F,Z Jalili .Epidemiologic review of congenital disease in Kermanshah.4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005

  25. Sabzi F, Shafei .Effect of CPB on the respiratory variables. 4th international congress of Iranian societyof cardiac surgeon.19-16 November 2005

  26. Sabzi F H dadkhah.Z jalili. Different approaches for minimal invasive surgery of non complex congenital heart disease4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005

  27. Sabzi F,. Aprotinin :effect on blood loss and fresh frozen plasma requirement in cardiac surgery ..13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

  28. Sabzi F,. effect of gender on postoperative outcomes and hospital stays after coronary artery bypass 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

  29. Sabzi F ,. Effect of CPB on hepatic function test.. 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

  30. Sabzi F . Relation between CAD in young parents and dyslipidemia of their offspring13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

    

  31. فریدون سبزی. زهرا جلیلی-بررسی نتایج مینیمال اینویزیودر جراحی قلب کودکان در مرکز تحقیقاتی اموزشی امام علی کرمانشاه.چهارمین کنگره تازه های قلب 2001

  32. بررسی رابطه اپولیپوپروتیین  بر فیبرینوژ‍‍|ن در فرزندان بیماران دارای بیماری عروق کرونر با بیماران دریچه ای وفاقد بیماری کرونر.دومین کنگره بهداشت عمومی وطب بیشگیری .15-18 ابان 1380 کرمانشاه

  33. سبزی فریدون. جلیلی زهرا.ارتباطبین گروه های خونی وبیماریهای قلبی عروقی.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  34. سبزی فریدون ..همتی ناصر.فاکتور های بیش بینی کننده لوله گذاری مجدد بعد از جراحیقلب باز.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  35. معصومی م.سبزی فریدون. تاثیر کاردیوبلژیک خونی انته گراد و رتوگراد برعملکرد میوکارد در ترمیم تترالوژی فالوت..سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  36. سبزی فریدون.عوارض شکمی جراحی قلب وعروق.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  37. ملا صادقی غلام. سبزی فریدون. بررسی گردش خون برون پیکری بر تست های کبدی.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  38. فریدون سبزی.فاکتورهای تعیین کننده بروززخم بستر بعد از جراحی قلب باز.دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت های ویژه.21-23 بهمن1383

  39. سبزی فریدون. جلیلی زهرا. مقایسه بیامد عمل وطول عمل  وبستری در مردان وزنانبعد ازجراحی   5/17/2014کرونر. .دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت ها یویزه.21-23 بهمن1383

  40. سبزی  فریدون. فاکتور های تعیین کننده طول بستری بعد از جراحی کرونر. .دومین کنگره بین المللی بیهوش ومراقبت های ویژه.21-23 بهمن1383

  41. سبزی ف .اثر باد شدن ریه ها وجهت استرنوتومی بر بازشد ن فضای |پلور.دومین کنگره بین المللی بیهوشی  ومراقبت هایویزه.21-23 بهمن1383

  42. سبزی فریدون. فریدونی معصومه.کاهش باز های خونی و ارتباط ان بر بیامد جراحی کرونر.دومین کنگره بین المللی بیهوش ومراقبت های ویژه.21-23 بهمن1383

  43. بررسی تغییرات تست های کبدی ژس از عمل جراحی قلب باز. مجله نظام ||ژزشکی جمهوری اسلامی ایران. شماره 2. 1378 .دوره 26 .تابستان

    

  44. Naser Nazari, Feridoun Sabzi.Prevalence of cysticercosis of taenia saginata in cattle slaughtered.science of series report. Vol 4 .no 7 jul 2012-10-08.

  45. Feridoun sabzi, Gholamreza Moradi,Heidar Dadkhah, Alireza poormotaabed, Samsam Dabiri. Low does aprotinin increases mortality and morbidity in coronary artery surgery.Jres med sci 2012, 17(1).

  46. Feridoun Sabzi, Abdolhamid zokaei ,Abdolrasoul molodi,Samsam Dabiri.Intra aortic balloon pump entraptment in a a nonatheromatous common iliac artery. Open journal of cardiovascular surgery. Case report. 2012:4 .5-6

  47. Feridoun sabzi. Abdolrasol moloudi. Locked –in syndrome and blue toe toe syndrome caused by cardiopulmonary bypass. Journalof Tehran heart center.,3.2012.150-152

  48. Reza Faraji, Feridoun Sabzi. Antimicribial susceptibility of escerchia coliisolated from patients with urinary tract infection reffered to imam ali hospital .iran . Life science journal. 2012;9(3)

  49. feridoun sabzi.hassan teimourei . abdolhamidzokaei. MYOCLONUS .seizure andventricular fibrillation after intrathecal injection of tranexamic acid.. J the univ heat ctr 4(2009) 253-55

  50. Feridoun Sabzi. Ave cina wasan Islamic physician Ann thorac surg 2002;73:699

  51. Feridoun Sabzi, Mojtaba Niazi, Abdol Hamid zokaei,Farhad Sahebjemei.Sharzad Bazargan..Ventricular septal necrosis after blunt trauma. J,inj ,violence res .2012 jul4(2):98-100

  52. Feridoun Sabzi.Abdolhamid Zokaei. Factors predicting coronary sinus rupture following cannula insertion for retrograde cardioplrgia.clicical medicine insight: cardiology. 20123:6.1-6

  53. Feridoun Sabzi.Abdolhamid Zokaei. Predicting factors for atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting. CILNICAL INSIGHT MEDICINE CARDIOLOGY. 2011:6.67-75

  54. Feridoun Sabzi ,Abdolhamid Zokaei. Congenital aneurysm of left atrial appanadge with left superior vena cava. Clinical medicine insigjt ;therapeuitics.2011;3;36

  55. Feridoun Sabzi. Abdolrasol molodi. Predictive factors for ICU and Ward stay after CABG.  The journalof  Tehran hearet  center3 (2006)2163-66

  56. Masoumi M, Feridoun Sabzi, .Suction tip migration to internal iliac vein during cai. Iranian heart journal fall 2009;10(3);44046

  57. Masoumi M Feridoun Sabzi,. Antegrade –retrograde cold blood cardioloplgia versus antegrade cardioplegia on myocardial function after tetralogy fallot. Iranian heart jurnal. 20006.;7(7):15-20

  58. Feridoun Sabzi.CABG with EF of20 orless using beating heart surgery.1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran.

  59. Feridoun Sabzi. Intraaortic ballon pump intraptment in right common iliac artery1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran.

  60. Feridoun Sabzi. complication of heart protection during open heart surgery. 1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran

  61. Feridoun Sabzi factors predicting reintubation after open heart surgery.

  62. Feridoun Sabzi .Factor predicting tracheostomy after open heart surgery. repair of  pulmonary trunk aneurysm in a 5-old child. Iran heart journal volume 3number 2,3 1381 .69.

  63.   Feridoun Sabzi .Effect of gender on postoperative outcome after coronary artery bypass. Iranian heart journal

  64. sabzi f.teimouri h. effect of aprotinin on post operative ffp and blood consumption.

    

  65. سبزی فریدون.تیموری حسن. تاریخچه ژشک قانونی در ایران. مجله بزشکی قانونی

  66. ابروتینین. بررسی اثر ان برتزریق خون و بلاسمای تازه . مجله عتمی-بزوهشی ارومیه

  67. فریدون سبزی. حسن تیموری68-فاکتورهای بیش بینی کننده طول بستری  بس از جراحی عروق کرونر. مجله علمی-بزوهشی دانشگاه ایلام

  68. -فریدون سبزی استفاده از بیوبمب در نارسایی قلب بس از جراحی قلب باز.مجله یافته .دانشگاه عتومبرشکی لرستان.

  69. -حسن تیموری فریدون تیموری.میزان موفقیت ترک اعتیاد به روش سم زدایی فوق سریع بیهوشی عمومی.دوره 11.مسلسل 39.بهار 88

  70. -سبزی ف. تیموری ح.بررسی تغییراتتتهایکبدی بساز جراحیقلب باز.مجلهعلمی نظامبزشکی.دوره 26وشماره.2 تابستان 87

  71. -فریدمن سبزی حسن تیموری. مقایسه ژیامدعمل و طول عمکل مدت بستری در زنان ومردانبعد از بیوند عروق کرونر.مجلهخ عتمی دانشگاه ایلام.دوره 14.شماره1 بهار 1385

    

    

  72. sabzi f ,masoumi m.roshani d, mahdavi inotropic support in coronary artery bypass . m 5th international congress of iscs

  73. Sabzi f, keshavarz f, tavzsuli sh, ghanbari factor that predicts acute renal failure after coronary artyery surgery. m5th congress of iscs

  74. f, dadkhah h, abdolik,, decubitus ulcer risk factor in cardiacsurgery.sabzi 5th congress of iscs

  75. Dadkhah H, Sabzi F, Javid N, .Abdoli K. Effect of blood transfusion on the long ICU stay time.

  76. F-Sabzi, A Moloudi, J khademi, Secondary prevention after coronary bypass 6ht international congress on cardiovascular update, Mashhad Iran

  77. F Sabzi J Khademi.. Abdominal complication in open heartsurgry6th international heart congress update

  78. Sabzi F ,Masoumi M, Hemati N. Assessment of corellation between Apo lipoprotein and fibrinogen  in children of patients with coronary vascular disease and children of patients without CAD

  79. Sabzi, S ,Abdoli .D ,Roshani. .Effect of cardiopulmonary bypass on hepatic function test 6th6th international heart congress update congress update

  80. Sabzi F, D Roshani, N Salehi. Factors that predicting outcome and hospital stay after CABG. 6th international heart congress update.

  81. Sabzi F, G Sheibatzade .Impact of lung inflation and direction of sternotomy on plural space opening.

  82. Sabzi F, Samadi M, M feridouni .Effect of blood loss and fresh frozen plasma requirement in cardiac operation.

  83. determinant of prolonged length of hospital stay after coronary surgery

  84. F Sabzi ,Jalili Z ,Movahednia, ,Mozafari P Epidemiologic review of congenital heart disease in Kermanshah

  85. F Sabzi ,E Shafeiei, M Keshmir, Decubitus ulcer  risk factors in cardiac surgery,5th the international congress of iscs

  86. Sabzi F ,Sheibatzadeh gh. Fatty acid content of oil in Iranian market. 5th the international congress of iscs .

  87. sabzi f, dadkhah h.fatty acid content of milk. 5th the international congress of iscs

  88. Hemat N, Sabzi F. Preoperative use of intra aortic balloon pump in high risk patients undergoing CABG. 5th the international congress of iscs.

  89. hemat n, sabzi f. effect of opium on outcome of and ICU stay of CABG. 5th the international congress of iscs

  90. Niazi M ,Sabzi F. predicting factors of tracheotomy after cardiac surgery5th the international congress of iscs

  91. Niazi M ,Sabzi F .Effect of sex on outcome and complication of CABG5th the international congress of iscs

  92. Zokaei A, Sabzi F .Factor predicting myocardial infarction in CABG 5th the international congress of iscs

  93. Sabzi F, Keshavarz. F. Factor predicting acute renal failure after CABG.7th the international congress on cardiovascular update

  94. Molodi A, Sabzi F .Comparison of the therapeutic effect of cubain with French stereptokinaze in treatment of AMI7th the international congress on cardiovascular 24-سبزی.وف.جلالیامیر.تکنولوژیوفناوری اطلاعات دروچالش هایموجود.همایش سراسری بیمارستان وفناوری اطلاعات .کرمانشاه 71-18اسفند 13842

  95.  jalili epidemiologic review of congenital disease in Kermanshah.4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005

  96. f sabzi, shafei effect of CPB on the respiratory variables. 4th international congress of Iranian societyof cardiac surgeon.19-16 November 2005

  97. F sabzi H dadkhah.Z jalili. Different approaches for minimalinvasive surgery of non complex congenital heart disease4th international congress of Iranian society of cardiac surgeon.19-16 November 2005

  98.  Sabzi f,solgi g ,jalili z. Aprotinin :effect on blood loss and fresh frozen plasma requirement in cardiac surgery ..13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

  99. sabzi f, masoumi m. effect of gender on postoperative outcomes and hospital stays after coronary artery bypass 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

  100. sabzi f , masoumi m. effect of CPB on hepatic function test.. 13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

  101. masoumi m sabzi f . Relation between CAD in young parents and dyslipidemia of their offspring13th Congress of Iranian heart association oct 8-11 2002

    

  102. فریدون سبزی. زهرا جلیلی-بررسی   نتایج مینی مال اینویزیودر جراحی قلب کودکان در مرکز تحقیقاتی اموزیشی امام علی کرمانشاه.چهارمین کنگره تازه های قلب 2001

  103. بررسی رابطه ابولیبوبروتیین  بر فیبرینو‍زن در فرزندان بیماران دارای بیماری عروق کرونر با بیماراندریچه ای وفاقد بیماری کرونر.دومین کنگره بهداشت عمومی وطب بیشگیری .15-18 ابان 1380 کرمانشاه

  104. سبزی فریدون. جلیلی زهرا.ارتباط بین گروه های خونی وبیماریهای قلبی عروقی.سومین گنگره انجمن جراحانقلب ایران1382

  105. سبزی فریدون ..همتی ناصر.فاکتور های بیش بینی کننده لوله گذاری مجدد بعد از جراحیقلب باز.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  106. معصومی م-فریدون سبزی. تاثیر کاردیوبلزیک خونی انته گراد و رتوگراد برعملکرد میوکارد در ترمیم تترالوزی فالوت.. .سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  107. فریدون سبزی.عوارض شکمی جراحی قلب وعروق.سومین گنگره انجمن جراحان قلب ایران1382

  108. فریدون سبزی. بررسی گردش خون برون بیکری بر تست های کبدی.سومین گنگرهان جمن جراحان قلب ایران1382

  109. فریدون سبزی.فاکتورهای تعیین کننده بروززخم بستر بعد از جراحی قلب باز.دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت هایویزه.21-23 بهمن1383

  110. فریدون سبزی. جلیلی ز. مقایسه بیامد عمل وطول عمل  وبستری در مردانوزنانبعد ازجراحیکرونر. .دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت ها ی ویزه.21-23 بهمن1383

  111. فریدون سبزی. فاکتور های تعیین کننده طول بستری بعد از جراحی کرونر. .دومین کنگره بین المللی بیهوش ومراقبت هایویزه.21-23 بهمن1383  

  112. فریدون سبزی.اثر باد شدن ریه ها وجهت استرنوتومی بر بازشد ن فضای |بلور.دومین کنگرهبینالمللی بیهوش  یومراقبت هایویزه.21-23 بهمن1383

  113. فریدون سبزی. فریدونی م.کاهش باز های خونی و ارتباط ان بر بیامد جراحی کرونر.دومین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت های ویزه.21-23 بهمن1383   

  114. بررسی تغییرات تست های کبدی ژس از عمل جراحی قلب باز. مجله نظام ||ژزشکی جمهوری اسلامی ایران. شماره 2. 1378 .دوره 26 .تابستان

    

  115. Naserr nazari, feridoun ْabzi. .Prevalence of cysticercosis of taenia saginata in cattle slaughtered.science of series report. Vol 4 .no 7 jul 2012-10-08.

  116. Feridoun sabzi, Gholamreza moradi,heidar dadkhah, Alireza Poormotaabed, Samsam Dabiri. Low does aprotinin increases mortality and morbidity in coronary artery surgery.Jres med sci 2012, 17(1).

  117. Feridoun sabzi, Abdolhamid zokaei, Abdolrasoul molodi, Samsam Dabiri. Intra aortic balloon pump entraptment in a a non athermatous common iliac artery. Open journalof cardiovascular surgery. Case report. 2012:4 .5-6

  118.  Feridoun sabzi. Abdolrasol moloudi. Locked –in syndrome and blue toe toe syndrome caused by cardiopulmonary bypass. Journalof Tehran heart center.,3.2012.150-152

  119. Reza faraji, feridoun sabzi. Antimicribial susceptibility of escerchia coliisolated from patients with urinary tract infection reffered to imam ali hospital .iran . Life science journal. 2012;9(3)

  120. Feridoun sabzi.hassan teimourei . abdolhamidzokaei. Myoclunous, seizure andventricular fibrillation after intrathecal injection of tranexamic acid.. J the univ heat ctr 4(2009) 253-55

  121. Feridoun sabzi. Ave cina was an Islamic physician Ann thorac surg 2002;73:699

  122. Feridoun sabzi, mojtaba niazi, abdol hamidzokaei,farhad sahebjemei.sharzad bazargan..ventricular septal  necrosis after blunt trauma. Jinj violence res 2012 jul4(2):98-100

  123. Feridoun Sabzi .Abdolhamid zokaei. Factors predicting coronary sinus rupture following cannula insertion for retrograde cardioplrgia .clinical medicine insight: cardiology. 20123:6.1-6

  124. Feridoun Sabzi .Abdolhamid zokaei. Predicting factors for atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting. Clinical insight medicine cardiology. 2011:6.67-75

  125. Feridoun Sabzi, Abdolhamid Zokaei. Congenital aneurysm of left atrial appanadge with left superior vena cava. Clinical medicine insigjt; therapeuitics.2011; 3; 365-56-feridoun sabzi. Abdolrasol molodi. Predictive factors for ICU and Ward stay after CABG.  The journalof Tehran hearet center3 (2006)2163-66

  126. Masoumoi M, Sabzi F, Suction tip migration to internal iliac vein during CPB. Iranian heart journal fall 2009; 10(3); 44046

  127. Masoumi M, Sabzi F, Jallili, keshavarz, F, Ghanbari M, Abdloil K. Antegrade –retrograde cold blood cardioloplgia versus antegrade cardioplegia on myocardial function after tetralogy fallot. Iranian heart jurnal. 2006. 7(7):15-20

  128. Feridoun sabzi. CABG with EF of20 or less using beating heart surgery.1 th international congress of Iranian socity of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran.

  129. Sabzi F, Zokaei A, Intra aortic balloon pump entrapment in right common iliac artery1 th international congress of Iranian society of anesthesiology.10-13 may Isfahan Iran.

  130. Sabzi F. Complication of heart protection during open heart surgery. 1 th international congress of Iranian society of anesthesiology.10-13 may Isfahan iran.

  131. Molodi A. Sabzi F. Carvadilol. Cardiovascular research journal number 20, volume 6. issue 2, june 2012.

  132. Sabzi F, Kazerani H, Samdi M. Coronary artery surgery in elderly. Tehran heart center journal .journal.

  133. Sabzi F. Nasiri B. Case series of use of biopump as right ventricular device teharn heart center journal.

  134. Sabzi F, Dabiri S, Pormotaabed R. Skin ulcer following off-pump coronary artery surgery. Tehran heart center journal.

  135. Sabzi F,N hemati, G moradi, A zokaei. , cardiac stunning following off-pump coronaryartery bypass grafting. Tehran heart center journal.

  136. Sabzi F, Teimouri H. Aprotinin effect on postoperative blood and FFP consumption. Acat medica iranica. dehlaghi,  sabzi .

  137. Sabzi F ,Teimouri H .Factor predicts reintubation following open cardiac surgery

  138. Sabzi F, Teimouri H. Factors predicts tracheotomy following open cardiac surgry.

  139. Sabzi F, Teimouri H. Acid base change following cardiac surgery. Acta medica iranica

  140. Sabzi F,Kazerani M,Samadi M,Jalali J.Coronary artery surgery in elderly.Iran heart center journal.85(3) 2013.07.24

  141. Sabzi F,Teimouri H.Hemifontan shunt for Right heart failure. Tran heart center journal.85(3) 2013.07.24.

  142. Sabzi F,Shojaei SH, Javid N,Mahdavi M.right Atrial angiosarcoma with sever biventricular heart failure and sever pericardial effusion.Acta Medica Iranica.85(4).2013.

  143. Faraji R,Sabzi F, A study on prevalence of malassezia spp in domestic animals. Journal of veterinary microbiology.volume 8,issue 2.2012.

  144. Faraji R,Sabzi F,lhuge hydatide cyst in interventricular septum with involvement of papillary muscle and mitral regurgitation.koreain journal of parasitology. Volume 8.2013.

  145. Sabzi F, Faraji R. A giant hydatid cyst in the interventricular septum with papillary muscle involvement. Korean J Parasitol. 2013 Jun;51(3):349-52. doi: 10.3347/kjp.2013.51.3.349. Epub 2013 Jun 30

  146. Sabzi F, Niazi M, Ahmadi A Rare case-series of electrocautery burn following off-pump coronary artery bypass grafting. J Inj Violence Res. 2013 May 14. doi: 10.5249/jivr.v6i1.456

  147. Sabzi F, Dadkhah H, Shojaei S, Mahdavi M, Poormotaabed A, Javid N, Dabiri S Right atrial angiosarcoma with severe biventricular dysfunction and massive pericardial effusion. Acta Med Iran. 2013 Mar 16;51(2):129-34

  148. Sabzi F, Niazi M, Ahmadi A. Simultaneous aortic and tricuspid valve rupture after fall injury. J Inj Violence Res. 2013 Jul;5(2):120-4. doi: 10.5249/jivr.v5i2.455. Epub 2013 Mar 19.

  149. Sabzi F, Hemati N, Zokaei AH, Moradi G, Dabiri S Off-pump coronary bypass grafting causing stunned myocardium. J Tehran Heart Cent. 2012 Aug;7(3):143-6. Epub 2012 Aug 31

  150. Sabzi F, Moradi GR, Dadkhah H, Poormotaabed A, Dabiri S Low dose aprotinin increases mortality and morbidity in coronary artery bypass surgery(*).J Res Med Sci. 2012 Jan;17(1):74-82

  151. Sabzi F, Zokaei A. Factors predicting coronary sinus rupture following cannula insertion for retrograde cardioplegia. Clin Med Insights Cardiol. 2012;6:1-6. doi: 10.4137/CMC.S7861. Epub 2011 Dec 6

  152. Sabzi F, Niazi M, Zokaei AH, Sahebjamee F, Bazargan Hejazi S, Ahmadi A.

  153. Ventricular septal necrosis after blunt chest trauma. J Inj Violence Res. 2012 Jul;4(2):98-100. doi: 10.5249/jivr.v4i2.97. Epub 2011 Nov 10

  154. Sabzi F, Zokaei AH, Moloudi ARPredictors of atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting. Clin Med Insights Cardiol. 2011;5:67-75. doi: 10.4137/CMC.S7170. Epub 2011 Jul 17.

  155. Eslamian M, Sabzi F, Saghir MZ. -Modeling of thermodiffusion in liquid metal alloys. Phys Chem Chem Phys. 2010 Nov 7;12(41):13835-48. doi: 10.1039/c0cp00781a

  156. Sabzi F, Moloudi A. Locked-in Syndrome and Blue Toe Syndrome Caused by Cardiopulmonary Bypass. J Tehran Heart Cent. 2010 Summer;5(3):150-2. Epub 2010 Aug 31

  157. Sabzi FAve Sina was an Islamic physician.

  158. Ann Thorac Surg. 2002 Feb;73(2):699. No abstract available

  159. Feridoun Sabzi, MD1*, Hassan Teimouri, MD2, Abdolhamid Zokai, MD Myoclonus, Seizure, and Ventricular Fibrillation after Intrathecal Injection of Tranexamic Acid THCJ,2009;4(4) : 253-255

  160. Sabzi F,Zokaei A.congenital aneurysem of left auricule with LSVC.insight cardiology journal .2011

  161. MOLOUDI ABDOLRASOUL*,SABZI FERIDOUN,RASHIDI SHIRIN SUPPRESSION OF MYOCARDIAL INJURY MARKERS FOLLOWING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS BY PRE-TREATMENT WITH CARVEDILOL INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR RESEARCH JOURNAL; JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012; 6(3 (20));88-91.

162-Top of Form

 

Research Experience:

I have 15 year research experience from 1999 to 2014

 

Work Experience:  16 year

I have done more than 8000 open cardiac surgey during 16 years ago that includes coronary artery bypass ( on-pump and off-pump). Valvar surgery ( mitral, aortia ,tricuspid ,pulmonary ),redo operation for CABG,valve surgery, congenital  heart disease( shunt,TOF,fontan,ASD,valar surgery VSD,PS and others), close operation such as multiples types of shunts( gelen ,fontan, hemi fontan ,blalock Tausig), endocarditis,pericarditis, cardiac tumors(myxoma, sarcoma ,metastatic tumors),aortic disease( AVR, BENTAL operation,DAVID operation,redo operation, sub valvar surgery,web, cardiomyopathy,.ROSS operation.,valvar surgery, supra valvar surgery),any types of valve surgery ,repair with ring or annuloplasty  of aorta or mitral or tricuspid, open commisurotomy  with repairs of mitral)

 

 

طرحهای پژوهشی: لیست طرح  های تحقیقاتی :

 

بررسی رابطه وجود ریسک فاکتورها در فرزندان والدین جوانی که عمل جراحی بای پس شده اند با بیماری عروق کرونر والدین آنها

 

تاثیر تزریق کاردیوپلژیک خونی بصورت آنته گراید- رتروگراید بر عملکرد میوکارد در جراحی ترمیم کامل تترالوژی فالوت

 

کتابهای  تالیفی :5 کتاب در متن وجود دارد