جشنواره2

 

جشنواره شهید مطهری

 

فرمت ارائه خلاصه فرآیندها

فرآیندهای آموزشی به فرآیندهایی گفته می شود که حاصل مداخلات اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی در حیطه های مختلف علوم پایه، علوم بالینی، آموزش در عرصه، روش های نوین ارزیابی و ... می باشد.

1- عنوان فرآیند:

2- صاحبان فرآیند و همکاران:

3- محل اجرای فرآیند (منظور محیطی است که فرآیند آموزشی در آن انجام شده که می تواند دانشکده ها یا بیمارستان های آموزشی باشد.)

4- نام دانشگاه (محل خدمت)

5- گروه فرآیندی (منظور 6 حیطه جشنواره : 1- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 2- روش ها و تکنیگهای آموزشی 3- سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی 4- مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی 5- مشاوره و راهنمایی 6- محصولات آموزشی می باشد.)

6- تاریخ اجراء ( مدت اجرای فرآیند): ( می توانید جدول گانت فرآیند را در این قسمت بیاورید یا تشریح نمائید که فرآیند از چه تاریخی شروع و به چه مدت استمرار و تداوم داشته است.)

7- مقدمه و بیان مسئله: (بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی های انجام شده)

8- هدف و اهداف اختصاصی:

9- روش اجراء:

10- نتایج: پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند:

11- سطح اثرگذاری (دانشگاه، کشوری، بین المللی):

12- انطباق سیاست های بالادستی (فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند. در این قسمت می توانید نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع سلامت، برنامه استراتژیک دانشگاه، معاونت آموزشی، دانشکده یا بیمارستان های آموزشی را مطالعه کنید، یا ماده ای که نشان می دهد فرآیند شما در راستای برنامه کلان  فرادستی انجام شده است را به طور دقیق با ذکر بند و ماده بنویسید.)

13- نتیجه گیری شامل چالش و مشکلات اجرائی فرآیند (بحث و جمع بندی نتایج بدست آمده، بیان مشکلات، نقاط قوت و ضعف و تهدید و چالشها و پیشنهادات)

14- معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی (منظور بیان شواهدی است که نشان دهد، فرآیند شما در معرض اطلاع و قضاوت سایرین قرار گرفته باشد. به پیوست گواهی)

15- تأییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند : (بنویسد که فرآیند شما توسط چه مرجعی تأیید شده است. به پیوست گواهی)

16- قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مرکز آموزشی (استدلال خود را در این زمینه مرقوم بفرمائید.)

17- استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی (ارائه شواهد دال بر استمرار و تداوم فرآیند در برنامه های آموزشی)

18- خلاصه فرآیند حداکثر در پنج صفحه در قالب فرمت Word قابل Edit باشد.