دفتر توسعه آموزش پزشکی  EDU

ساختار دفتر آموزش پزشکی بیمارستان امام علی ( ع)

        واحد توسعه آموزش پزشکی بیمارستان امام علی ( ع)  از سال 1395 شروع بکار نموده  و از اسفند 1397 با تشکیل کمیته های تخصصی رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. فلسفه وجودی این واحد ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود عملکرد تدریس و یادگیری فراگیران با تقویت و اثر بخشی  فرآیند یاددهی و یادگیری در تمام مراحل یادگیری اعم از طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی است.بدون شک  با پرورش پزشکان موفق  می توان ارتقاء سلامت  جامعه را تأمین نمود. دفتر آموزش سعی دارد به عنوان نماینده   EDC در راستای این مهم گام بردارد.