دکتر محمدرضا سعیدی
استادیار تمام وقت قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محل تولد: هرسین کرمانشاه
آدرس محل کار: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مرکز تحقیقاتی – آموزشی -  درمانی قلب و عروق امام علی(ع)
پست الکترونیک :mrsaidi@yahoo.com
 
سوابق تحصیلاتی:
· پزشک عمومی، فارغ التحصیل سال 1366، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
· متخصص قلب و عروق، فارغ التحصیل سال 1374، از دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق اجرایی:
1. رئیس دانشکده پزشکی ومعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ، از سال 1370- 1366
2. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1384- 1376
3. محل کار در مرکز تحقیقاتی – آموزشی و درمانی امام علی، از سال 1384 تا کنون

طرح های پژوهشی:
1. طرح تحقیقاتی بررسی میزان مصرف سیگار در سنین دانش آموزان پسر در دبیرستان های شهر کرمانشاه، سال 1379
2. طرح تحقیقاتی بررسی میزان مصرف سیگار در سنین دانش آموزان دختر در دبیرستان های شهر کرمانشاه، سال 1383
3. طرح تحقیقاتی بررسی ضایعات قلبی در افراد آلوده به عفونت اچ آی وی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کرمانشاه در سال 1382
4. طرح تحقیقاتی بررسی همراهی بین تنگی عروق کرونر و آترواسکلروز شریان کاروتید در بیماران کاندید آنژیو گرافی عروق قلبی بیمارستان امام علی در سال های 85-84، سال 1386
5. طرح تحقیقاتیمقایسه اثر داروی وراپامیل با آدنوزین در ختم PSVTT،1374

مقالات چاپ شده:

1. Echocardiography Findings in HIV Infected Cases, Seventh International Congress on AIDS in Asia and the Pacific, Kobe/Japan, July 2005
2. Off-pump coronary Artery Bypass Grafting in Left Ventricular Dysfunction, Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, Volume 16, No 1, 2008
3. وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در مراجعین به سه مرکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه (-78 7137)، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود، سال ششم، شماره اول، بهار 1381
4. اپیدمیولوژی بیماری های عروق کرونر در استان کرمانشاه ( 80-1379)، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1383
5. شیوع هیپرلیپیدمی در بزرگسالان شهر کرمانشاه در سال 1377، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال هفتم، شماره 3، بهار 1382
6. اوروگرافی وریدی یک آزمایش غیر ضروری در بزرگی پروستات 66-65 (پایان نامه)
7. بررسی اپیدمیولوژیک ادم حاد ریوی بیماران بستری در م.آ.د شهید بهشتی در سالهای 77-76 (پایان نامه دانشجویی)
8. بررسی شیوع هیپرلپیدمی در شهر کرمانشاه، در سال 1377 (مقاله ارائه شده در کنگره بهداشت عمومی و طب پیشگیری 3-1 آذر ماه سال 79)
9 بررسی شیوع هیپرتانسیون در افراد بالای 19 سال در شهر کرمانشاه 1377 (مقاله ارائه شده در کنگره بهداشت عمومی و طب پیشگیری آذر ماه سال 79)
10. وضعیت سوء مصرف مواد مخدر در مراجعین به سه مرکز آموزشی و درمانی شهر کرمانشاه در سال 78-79 (مقاله چاپ شده در مجله بهبود در سال 81
11. گزارش بررسی آلودگی به HIV در معتادان داوطلب مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در استان کرمانشاه از 1/1/80 لغایت 31/6/81 (مقاله چاپ شده در کتاب جنبه پزشکی، بهداشتی و اجتماعی ایدز)
12. طرح تشکیل هسته‌های دانش‌آموزی مبارزه با ایدز و اعتیاد، سال 1381 (مقاله چاپ شد در کتاب جنبه‌ پزشکی،‌بهداشتی و اجتماعی ایدز)