دکتر رضا حیدری مقدم 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

سابقه کار

محل تحصیل

دکتر رضا حیدری مقدم

استادیار

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

15 سال

دوره عمومی: تهران

دوره تخصصی :ایران

فلوشیپ:ایران

Heidarymoghdam@yahoo.com