دکتر رضا حیدری مقدم 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی 

متخصص قلب وعروق وفلوشیپ-اینترونشنال کاردیولوژی 

ایمیل:

Heidarymoghdam@yahoo.com