دکتر مصطفی بهره مند

  

12

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

سابقه کار

محل تحصیل

دکتر مصطفی بهره مند

دانشیار

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

16سال

دوره عمومی:

 شهید بهشتی تهران

دوره تخصصی:

 دانشگاه ایران

فلوشیپ: دانشگاه تهران