خدمات

غلامحسین لرستانی

نام واحد :خدمات      نام لاتین:                                    مسئول واحد :غلامحسین لرستانی          تلفن داخلی ومستقیم:
      

شرح وظایف مسئول خدمات

1.       حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله.

2.      نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمانهای اداری، نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاقها و سالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه.

3.       آشنائی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار.

4.     آشنائی کامل با نحوه پذیرائی و تشریفات مهمانداری.

5.       توانائی سرپرستی کارگران خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها.

6.       آشنائی کامل با دستگاههای نظافتی و توانائی کافی در انجام سرویسهای مورد نیاز آنها.

7.       آشنائی کامل با مواد شوینده و ضد عفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آنها.

8.     نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محلهای تعیین شده.

9.      پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی.

10.   دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.

11.   اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش  به مافوق.

12.   رعایت اصولی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.

13.   سرپرست خدمات عمومی جهت انجام کلیه امور تنظیفاتی

14.   هماهنگی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات

15.   تنظیم و تکمیل چک لیست خدماتی تنظیفات