دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / توسعه آموزش پزشکی (EDU) / مستندات / استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی