رویدادهای واحد EDU بیمارستان قلب و عروق امام علی ع

 

-  ارتقاء دکتر علیرضا رای از مرتبه دانشیاری به استاد تمام

-  انتصاب دکتر علیرضا رای بعنوان مسئول واحد EDU مرکز در تاریخ 1400/08/16

-  انجام ارشیابی درون گروهی در سال 1400

-  انجام نظرسنجی در خصوص اساتید از دانشجویان و دستیاران در نیمه اول سال 1400

-  بررسی رضایتمندی اساتید از امکانات آموزشی

 بررسی رضایتمندی دانشجویان از امکانات آموزشی

- دریافت بودجه آموزشی از معاونت آموزشی و تهیه 4 دستگاه سیستم کامپیوتر جهت استفاده در پاویون دستیاران

- برگزاری وبینار تازه های مراقبتهای پرستاری در بیماران قلب و عروق توسط اعضاء هیات علمی در تاریخ 2 آذر ماه 1400 جهت کادر پرستاری

- برگزاری وبینار تازه های مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون توسط اعضاء هیات علمی در تاریخ 9 آذر ماه 1400 جهت کادر پرستاری