کمیته توانمندسازی اساتید واحد توسعه آموزش بالینی

ردیف

کمیته های آموزشی

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

4

کمیته توانمندسازی اساتید واحد توسعه آموزش بالینی  EDU

دکتر رضا حیدری مقدم

دکتر جواد عظیمی وقار -  دکتر رضاحیدری مقدم دکتر محمد روزبهانی