کمیته توانمندسازی اساتید واحد توسعه آموزش بالینی

رییس کمیته دکتر رضا حیدری مقدم 

اعضای کمیته: دکتر محمد روزبهانی 

                  دکتر جواد عظیمی وقار