کمیته پژوهش در آموزش واحد توسعه آموزش بالینی 

ردیف

کمیته های آموزشی

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

3

کمیته پژوهش در آموزش واحد توسعه آموزش بالینی  EDU

دکتر مصطفی بهره مند

دکتر مصطفی بهره مند دکتر نادرعسگری دکتر زهرا جلیلی