کمیته پژوهش در آموزش واحد توسعه آموزش بالینی 

رییس کمیته :دکتر مصطفی بهره مند 

اعضای کمیته : دکتر نادر عسگری 

                   دکتر زهرا جلیلی