کمیته استعدادهای درخشان و مشورت دانشجویی

 ردیف

کمیته های آموزشی

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

1

کمیته استعدادهای درخشان و مشورت دانشجویی

دکتر سوسن محمودی

دکتر سوسن محمودی

دکتر امیرارسلان اکبری

دکتر ابراهیم قبادی فرد