کمیته برنامه ریزی آموزشی واحد توسعه آموزش بالینی 

 

ردیف

کمیته های آموزشی

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

1

کمیته برنامه ریزی آموزشی واحد توسعه آموزش بالینی  EDU

دکتر ناهید صالحی

دکتر ناهید صالحی دکتر  علیرضا رای دکتر زهرا جلیلی