کمیته برنامه ریزی آموزشی واحد توسعه آموزش بالینی 

رییس کمیته :دکتر ناهید صالحی 

اعضای کمیته: دکتر علیرضا رای 

                  دکتر زهرا جلیلی