کمیته ارزشیابی واحد توسعه آموزش پزشکی 


ردیف

کمیته های آموزشی

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

2

کمیته ارزشیابی واحد توسعه آموزش بالینی  EDU

دکتر  نفیسه منتظری

دکتر نفیسه منتظری دکتر مصطفی بهره مند دکتر  محمد روزبهانی دکتر عقیق حیدری