کمیته ارزشیابی واحد توسعه آموزش پزشکی 

رییس کمیته : خانم دکتر نفیسه منتظری 

اعضای کمیته :دکتر مصطفی بهره مند 

                    دکتر محمد روزبهانی