نشانی و تلفن های بیمارستان

نشانی:کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی

             قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن های تماس:        38360295__ 38360041__38370252__083

فاکس :     38360043__083

پست الکترونیک : heartcenter@kums.ac.ir

کد پستی :          6715847145