نشانی و تلفن های بیمارستان

نشانی:کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی

             قلب و عروق امام علی (ع)

تلفن های تماس:        8360295__ 8360041__8370252__0831

فاکس :     8360043__0831

پست الکترونیک : heartcenter@kums.ac.ir

کد پستی :          6715847145