ریاست معاونت


dr rahmani

 ریاست : دکتر یوسف رحمانی
درجه علمی : متخصص قلب و عروق

آدرس الکترونیکی : 

 آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی 
                      آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8362970-0833 98+
فاکس: 8360043 - 0833 98+ 

 
مدیریت10

مدیریت :محمود کاظمی

درجه علمی : کارشناس امور بیمارستانی

آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی 
                      آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8362970-0833 98+
فاکس: 8360043 - 0833 98+

 مترون

مدیر دفتر پرستاری : شهره دابشلیم
درجه علمی : کارشناس پرستاری

آدرس پستی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)
تلفن محل کار: 8362970-0833 98+

فاکس: 8360043 - 0833 98+