IPD- بیماران بین الملل

ipd

Angioplasty peripheral

Angioplasty

Angina

CABG

 

جهت دریافت پمفلت های IPD لینک زیر را دانلود نمایید.