کمیته های بیمارستان

کمیته های بیمارستان:

 • کمیته پایش و سنجش کیفیت (بهبود کیفیت)
 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
 • کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
 • کمیته کنترل عفونت
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته خطر حوادث و بلایا
 • کمیته اورژانس (تریاژ و تعیین تکلیف بیماران)
 •  کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی
 • کمیته اقتصاد درمان -دارو و تجهیزات پزشکی
 • کمیته مرگ و میر ، عوارض ، آسیب شناسی و نسوج
 •  کمیته طب انتقال خون
 • کمیته تیم مدیریت اجرایی