کمیته های بیمارستان

کمیته های بیمارستان:

 

 • کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
 • کمیته مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه و بزرگسال
 • کمیته مدیریت کیفی و ارزشیابی درون بیمارستانی
 •  کمیته اداری مالی
 • کمیته تغذیه و رژیم درمانی
 • کمیته مدارک پزشکی
 • کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی
 • کمیته کادر پرستاری و پزشکی
 • کمیته انتقال خون
 • کمیته موازین شرعی
 • کمیته مدیریت بحران