داروخانه

 

نام واحد:  داروخانه                                         نام لاتین:   Drugstore

رئیس واحد :  دکتر آتنا گودرزی                        مسئول واحد :  آقای جاسمی

تلفن های داخلی و مستقیم :   315-314

روند کار در داروخانه:

داروخانه واحد تهیه، تحویل و نظارت بر گردش دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی در مرکز و ارتباط با معاونت دارو و غذا و معاونت درمان جهت ارتقاء کیفیت می باشد.