داروخانه

 

نام واحد:  داروخانه                                           نام لاتین:   Drugstore

رئیس واحد : دکتر اعظم شاه سنایی                 مسئول واحد : دکتر آرش نظرپور

تلفن های داخلی و مستقیم :   315-314

روند کار در داروخانه: