داروخانه

 

نام واحد:  داروخانه                                         نام لاتین:   Drugstore

رئیس واحد :                                              مسئول واحد :  آقای جاسمی

تلفن های داخلی و مستقیم :   315-314

روند کار در داروخانه: