همودیالیز

نام واحد: همو دیالیز             نام لاتین: Hemodialysis
رئیس واحد :                   مسئول واحد : 
مسعود چله ای

 

دیالیز

 

سابقه کاری مسئول واحد همودیالیز مرکز ------- آقای مسعود چله ای

  1. سابقه کار در بیمارستان های اسلام اباد غرب و سرپل ذهاب و بیستون
  2. سرپرستار دیالیز شهداءسرپل ذهاب
  3. سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهداءسرپل ذهاب
  4. مترون بیمارستان شهداءسرپل ذهاب
  5. مدیر بیمارستان شهدا سرپل ذهاب 
  6. انتخاب بعنوان یکی از دو نفر مربی منتخب همودیالیز استان کرمانشاه پس از گذراندن چندین مرحله آزمون ورودی در سال 1388 و گذراندن دوره های تکمیلی و اخذ مدرک از وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران و مربی کارگاه های سالیانه دیالیز ضمن خدمت استان
  7. سوپروایزر عصروشب بیمارستان سرپل ذهاب
  8. سابقه اشتغال نیمه وقت بعنوان مربی همودیالیز دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری کرمانشاه