Post Angiography

نام واحد: آنژیوگرفی بستری                 نام لاتین :  Post Angiography

پزشکان بخش: دکتر علیرضا رای  دکتر رضا حیدری مقدم  دکتر بهزاد حاجیمرادی  دکتر نادر عسگری - دکتر فرزاد صاحب جمعی  دکتر اسداله امیری پور  دکتر طیبه جمشیدی - دکتر محمد روزبهانی- دکتر مصطفی بهره مند- دکتر یوسف رحمانی

سئول بخش : فروزان مقصودی      تلفن داخلی=309a2

روند کار بخش: این بخش دارای 20 تخت فعال با اتاق های 2 تخته با سرویس حمام و دستشوئی مجزا می باشد و بیماران کاندید آنژیوگرافی قلب و پریفورال و EPS (بررسی الکتروفیزیولوژی قلب) و پیس میکر موقت و انواع آنژیوپلاستی (گذاشتن استنت توسط پزشکان متخصص) . Ablation در این بخش پذیرش شده و پس از انتقال به بخش آنژیوگرافی در صورتی که نیاز به بستری در بخش ویژه باشند به CCU و در غیر اینصورت به بخش آنژیوگرافی بستری منتقل  می گردند.

در این بخش 9 نفر کارشناس پرستاری و 1نفر بهیار و 1 نفر منشی و 4 نفر خدمات در خدمت همشهریان عزیز می باشند.