بهداشت

نام واحد : بهداشت           نام لاتین:       Sanitary  engineer     رئیس واحد :
مسئول واحد : نشمین انصاری     تلفن های داخلی و مستقیم :   216
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1.       انجام خدمات آموزشی جهت پرسنل در رده های مختلف شغلی ( در قالب برگزاری کلاس)
2.       شرکت در کمیته های بیمارستانی- دبیر کمیته بهداشت و کنترل عفونت و کاهش پسماند
3.       انجام نمونه گیری و کشت مکرر از بخشها
4.       بازدید مداوم از بخشها
5.       انجام آزمایشات میکروبی آب
6.       نظارت بر کار آشپزخانه – رخشتشورخانه و جایگاه زباله ( دستگاههای غیرسوز)
7.       آموزش به دانشجویان دانشکده بهداشت
8.       تهیه جزوات آموزشی و پمفلت و تحویل آن به بخشها
9.       نظارت بر خرید اقلام بهداشتی و گندزادها
10.   تست کلرسنجی آب بیمارستانی

اعم فعالیتهای واحد بهداشت محیط در شش ماهه اول سال 89 اعم فعالیتهای واحد بهداشت محیط در شش ماهه اول سال 89

نمودار کشت اسپور دستگاه غیر سوز زباله در 9 ماه 89 نمودار کشت اسپور دستگاه غیر سوز زباله در 9 ماه 89

نموادر تست اسپور اتوکلاو اتاق عمل 9 ماه 89 بیمارستان امام علی (ع) نموادر تست اسپور اتوکلاو اتاق عمل 9 ماه 89 بیمارستان امام علی (ع)

 

جدول عملکرد کمیته بهداشت و کاهش پسماند در 9 ماه سال 89 جدول عملکرد کمیته بهداشت و کاهش پسماند در 9 ماه سال 89