هئیت علمی

نام و نام خانوادگی
رتبه علمی و تخصص
‌آدرس مطب
ایمیل
دکتر فریدون سبزی
پروفسور و
فوق تخصص جراحی قلب وعروق
بیمارستان امام علی (ع)
دکتر غلامرضا شیبت زاده
استادیار
فوق تخصص جراحی قلب وعروق
بیمارستان امام علی (ع)
دکتر مجتبی نیازی
استادیار
متخصص بیهوشی
بیمارستان امام علی (ع)
دکتر ناصر همتی
استادیار
متخصص بیهوشی
بیمارستان امام علی (ع)
دکتر عبدالحمید ذکایی
استادیار
فلوشیپ  بیهوشی قلب
بیمارستان امام علی (ع)
دکترغلامرضا مرادی
استادیار
فلوشیپ  بیهوشی قلب
بیمارستان امام علی (ع)
drmoradi2008@yahoo.com
دکتر عبدالرسول مولودی
دانشیار
فلوشیپ اینترونشنال
پل حاج محمد تقی اصفهانی
دکتر فرزاد صاحب جمعی
استادیار
متخصص قلب و عروق
پارکینگ شهرداری
Dr-fashebjamee@yahoo.com
دکتر زهرا جلیلی
استادیار
فوق تخصص قلب کودکان
چهار راه اجاق
zjalili 47@yahoo.com
دکتر ناهید صالحی
استادیار
متخصص قلب و عروق
بیمارستان امام علی (ع)
n_ salehi 45 @ yahoo.com
دکتر نادر عسگری
هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی
فوق تخصص قلب وعروق- فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
بیمارستان امام علی ع
دکتر محمد رضا سعیدی
استادیار
متخصص قلب وعروق
بیمارستان امام علی (ع)
-----
دکتر مصطفی بهره مند
استادیار
متخصص قلب وعروق
چهارراه مطهری کلینیک مهدیه
دکتر هاشم کازرانی
 استادیار
متخصص قلب وعروق
پل حاج محمدی تقی اصفهانی
HKAZERANI @HOTMail.com
دکتر بهزاد حاجی مرادی
استادیار
فوق تخصص قلب وعروق
پل حاج محمد تقی اصفهانی  ساختمان مهرگان
دکتر علیرضا رای
استادیار
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
پارکینگ شهرداری ساختمان اجلالیه